Site Redactor

Publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 31 ianuarie 2013

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport
Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
şi a mandatului Ministerului Transporturilor
pentru implementarea acesteia
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al
prevederilor alin.(1) al art.51 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare si al dispozitiilor art.
13 alin. (1) lit.c), d) si f) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si
completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 


Art.1- Se aprobă Strategia de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de
Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., precum şi elementele esenţiale ale mandatului Ministerul
Transporturilor pentru implementarea acesteia, prevăzute în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Se mandatează Ministerul Transporturilor, în calitate de instituţie publică
implicată, să aducă la îndeplinire prevederile mandatului aprobat în conformitate cu
prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3- Ministerul Transporturilor va colabora cu celelalte organe ale administraţiei
publice centrale implicate în procesul de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport
Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care sunt obligate să răspundă cu operativitate
solicitărilor Ministerului Transporturilor.
Art.4- Cheltuielile necesare pentru pregătirea şi realizarea privatizării vor fi suportate de
Ministerul Transporturilor din sursele prevăzute în bugetul propriu de venituri şi
cheltuieli anual aprobat pentru activitatea de privatizare.
PRIM –MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Anexa
Strategia de privatizare a
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi
mandatul Ministerului Transporturilor
pentru implementarea acesteia
1. Obiectivele Strategiei de privatizare
1.1. Obiectivul principal ale strategiei de privatizare, denumită în continuare Strategia,
este maximizarea preţului ce poate fi obţinut din vânzarea pachetului de acţiuni deţinut
de stat la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A,
denumită în continuare C.F.R. Marfă,
1.2. Pentru îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei, Ministerul Transporturilor ,
denumit în continuare MT, este mandatat să vândă pachetul majoritar de actiuni din
capitalul social al CFR Marfă, inclusiv în privinţa pachetului de acţiuni care va fi deţinut
de stat în urma conversiei creanţelor statului faţă de CFR Marfă în acţiuni, în măsura
realizării acesteia, dacă este cazul.
1.3. Elementele esenţiale ale mandatului MT pentru atingerea acestui obiectiv, sunt:
a) luarea măsurilor necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni
şi finalizarea tranzacţiei;
b) maximizarea preţului ce poate fi obţinut şi maximizarea primei de control pe care
investitorii ar fi dispuşi să o plătească (prima de control semnificând prima pe care un
investitor este dispus şi se decide să o plătească, peste valoarea de piaţă a societăţii, în
vederea dobândirii unei poziţii de control în cadrul acesteia);
1.4. În subsidiar, MT, va urmări:
a) reducerea duratei procesului de privatizare şi simplificarea derulării transferului
dreptului de proprietate asupra acţiunilor CFR Marfă, în condiţiile legii si în conditii de
transparenţă, pentru a asigura imperativul încadrării în termenele convenite cu Fondul
Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială;
b) respectarea dreptului investitorilor de a fi informaţi asupra derulării procesului de
privatizare şi de a beneficia de suficient timp pentru formularea şi fundamentarea
corespunzătoare a preţului oferit.
c) respectarea angajamentelor asumate de CFR Marfă în relaţiile cu organismele
interne si internaţionale, ori decurgând din obligaţiile asumate de statul român şi care
intră în sfera de responsabilitate a CFR Marfă şi monitorizarea postprivatizare a acestei
obligaţii;
d) respectarea obligaţiilor CFR Marfă prevăzute în legislaţia naţională care
reglementează pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, precum şi
menţinerea capacităţilor de apărare şi păstrarea rezervelor de mobilizare deţinute de CFR
Marfă în parametri normali şi monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii acestor
obligaţii;
e) atragerea unui investitor strategic si/sau financiar (Investitor/Grup de investitori)
care să permită accesul CFR Marfă la atingerea obiectivelor comunitare privind
implementarea unui sistem modern de transport, viabil din punct de vedere economic,
social şi al protecţiei mediului, prin dezvoltarea politicilor practicate de CFR Marfă în
asigurarea serviciilor de transport feroviar public de marfă şi creşterea cotei de piaţă a
CFR Marfă, la nivelul Uniunii Europene.
2. Pregătirea procesului de privatizare
2.1. MT, în calitate de instituţie publică implicată, va coordona întregul proces de
pregătire şi realizare a privatizării CFR Marfă.
2.2. MT va lua măsurile necesare pregătirii procesului de privatizare al CFR Marfă şi va
realiza următoarele acţiuni, în cazul în care împrejurările legate de implementarea
Strategiei o impun:
a) va putea contracta, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, servicii
de consultanţă/asistenţă de specialitate prin consultanţi pe întreg parcursul
implementării Strategiei, care vor fi suportate din bugetul anual de venituri şi
cheltuieli al MT aprobat pentru activitatea de privatizare;
b) va colabora cu Consiliul Concurenţei, cu CFR Marfă şi cu alte autorităţi ale
statului pentru îndeplinirea formalităţilor legale necesare pentru prenotificarea/
notificarea la Comisia Europeana a elementelor susceptibile a fi
interpretate ca ajutor de stat în cadrul implementării Strategiei;
c) va acorda mandatul împuterniciţilor mandataţi să reprezinte interesele
capitalului de stat în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) CFR Marfă
pentru operaţiunile care se impun pentru pregătirea şi realizarea privatizării
CFR Marfă;
d) va analiza oportunitatea modificărilor necesare asupra actului constitutiv al
CFR Marfă, precum şi asupra promovării unor proiecte de acte normative care
adaptează prevederile legale în vigoare cu incidenţă asupra organizării şi
funcţionării CFR Marfă;
e) va dispune CFR Marfă să contracteze, după caz, servicii de consultanţă pentru
orice expertize, evaluări în litigii, documentaţii solicitate de autorităţile
competente de mediu, precum si alte asemenea documente/măsuri care au ca
scop implementarea procesului de pregătire şi realizare a Strategiei, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) va dispune măsuri în sarcina CFR Marfă pentru urgentarea clarificării situaţiei
juridice a terenurilor/amplasamentelor deţinute de CFR Marfă, cu titlu sau fără
titlu, inclusiv prin prisma minimalizării posibilelor litigii având acest obiect;
g) va depune diligenţele legale necesare pentru obţinerea certificatelor de obligaţii
bugetare de la creditorii bugetari;
h) va include prin contractul –cadru, parte a Dosarului de prezentare clauze
referitoare la îndeplinirea de către CFR Marfă o obligaţiilor de natură
strategică şi a celor privind apărarea ţării, ce îi revin potrivit legislaţiei în
vigoare şi acordurilor internaţionale încheiate;
i) va solicita CFR Marfă luarea măsurilor ce se impun ca în termen de 10 zile de
la depunerea documentaţiei completă si însotită de bilantul de mediu, după caz,
dar nu mai mult de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
să obţină de la autoritate competentă pentru protectia mediului, actele de
reglementare aferente amplasamentelor/activelor (definite ca atare de legislaţia
în vigoare în domeniul privatizării coroborată cu legislaţia în domeniul
protecţiei mediului) deţinute de CFR Marfă care să evidenţieze obligaţiile de
mediu, şi termenele de realizare a acestora, volumul de investiţii de mediu,
precum şi răspunderile şi sursele potenţiale de răspundere pentru daune aduse
mediului, ce sunt şi rămân în sarcina CFR Marfă, pentru fiecare amplasament;
j) va lua măsurile necesare pentru derularea unei campanii de promovare
mediatică necesară implementării Strategiei, în ţară şi străinatate, sumele
aferente fiind suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al MT aprobat
pentru activitatea de privatizare;
k) va solicita CFR Marfă notificarea creditorilor cu privire la posibilitatea
modificării structurii acţionariatului, ca urmare a privatizării şi va determina
CFR Marfă să depună toate diligenţele în vederea obţinerii acordului
finanţatorilor externi în cazul prevederii în acordurile de împrumut a unor
astfel de clauze sau în contractele de credit externe, contractate direct sau
garantate de stat;
l) va colabora cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale de stat şi cu
reprezentanţii organismelor internaţionale (în principal Comisia Europeana,
Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional) pe tot parcursul pregătirii şi
implementării Strategiei, în scopul identificării măsurilor care ar fi posibile
pentru optimizarea procesului;
m) va lua măsurile necesare pentru organizarea camerei de date, publicarea
Anunţului publicitar şi punerea la dispoziţie, contracost, a dosarului de
prezentare privind oferta de vânzare a acţiunilor CFR Marfă conform prezentei
strategii, denumit în continuare Dosar de prezentare;
n) va promova proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea condiţiilor
principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni;
o) va lua orice alte măsuri pentru implementarea Strategiei şi a realizării
mandatului său şi le va supune aprobării Guvernului, în cazul în care se
impune aceasta.
3. Metoda de privatizare
În aplicarea mandatului pentru implementarea Strategiei, MT va vinde pachetul
majoritar de actiuni din capitalul social al CFR Marfă, inclusiv în privinţa pachetului de
acţiuni care va fi deţinut de stat în urma conversiei creanţelor statului faţă de CFR
Marfă în acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul, prin metode combinate cu
criterii de precalificare a investitorilor, si anume negociere pe bază de oferte preliminare
şi neangajante urmata de licitaţie cu ofertă în plic, conform legislaţiei în vigoare.
Criteriile de precalificare vor fi stabilite prin Dosarul de prezentare şi publicate în oferta
de vânzare (Anunţul publicitar) şi vor consta în:
- experienţă relevantă în domeniul transportului de marfă şi capabilit ti operaţionale;
- capabilit ti financiare care să demonstreze posibilitatea preluării şi dezvoltării unei noi
afaceri.
Totodată, conform prevederilor Strategiei şi a prezentului mandat, vor fi stabilite
unele condiţii speciale în contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni, condiţii făcute
publice atât prin prezentul mandat, cât şi prin Dosarul de prezentare al CFR Marfă.
4. Procesul de privatizare
4.1. Precizări privind condiţiile de participare la procesul de privatizare
4.1.1. În procesul de privatizare pot participa persoane fizice şi/sau juridice române
şi/sau străine, individual (Investitor, persoană juridică şi/sau persoană fizică) sau
asociate în acest scop în consorţii sau altă formă de asociere (Grup de investitori,
persoane fizice şi/sau juridice), în condiţiile stabilite prin prezentului capitol, şi care
îndeplinesc criteriile de precalificare stabilite prin Dosarul de prezentare, făcute publice
conform Anunţului publicitar.
4.1.2. Investitorul sau Grupul de investitori este definit ca investitorul care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu
modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice),
precum si conditiile de precalificare prevăzute prin Anuntul publicitar si mentionate în
Dosarul de prezentare al CFR Marfă.
4.1.3. Grupul de investitori reprezintă modul de organizare a mai multor investitori ,
într-o formă de asociere cu sau fără personalitate juridică, care prezintă o ofertă
angajantă comună pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni scos la vânzare. Grupul de
investitori va desemna dintre membrii săi un conducător.
4.1.4. Membrii unui Grup de investitori, nu pot face parte decât dintr-un singur
consorţiu/forma de asociere şi nu pot depune oferte şi în mod individual şi ca parte
dintr-un Grup de investitori.
4.1.5. Investitorii şi respectiv, asocierea investitorilor în Grup de investitori trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) Investitorul/ Grupul de investitori, va face dovada conform prevederilor Normelor
metodologice şi a precizărilor Dosarului de prezentare, că deţine resursele financiare şi
organizatorice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile individuale pe parcursul
procesului de privatizare şi postprivatizare;
b) Investitorii şi respectiv, toţi membrii Grupului de investitori vor răspunde în mod
individual/solidar după caz, pentru obligaţiile care le incumbă atât în calitate de acţionari
în cadrul CFR Marfă, cât şi ca parte în contractul de vânzare-cumpărare acţiuni ce va fi
încheiat cu MT;
c) Grupul de investitori trebuie să facă dovada raporturilor existente între membrii săi,
prin prezentarea contractului de asociere sau a unui alt document similar, depus conform
precizărilor din Dosarul de prezentare;
d) Perioada pentru care se realizează asocierea membrilor în Grupul de investitori va fi
cel puţin egală cu perioada necesară finalizării privatizării, respectiv până la data
transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor
4.1.6. În vederea participării la licitaţie, Investitori sau Grupuri de Investitori, vor face
dovada îndeplinirii condiţiilor de precalificare şi participare precizate în prezenta
Strategie, precum şi a celor prevăzute la art. 35 din Normele metodologice şi în Dosarul
de prezentare ce va fi elaborat de MT cu respectarea dispoziţiilor art.81 din Normele
metodologice.
4.2. Sunt neeligibili pentru a participa la procesul de privatizare a CFR Marfă :
a) Investitorul sau membrii Grupului de Investitori care sunt în stare de incapacitate de
plată, faliment sau lichidare şi fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în
una din situaţiile menţionate;
b)Investitorul sau membrii Grupului de Investitori care sunt sub efectul unei condamnări
penale definitive pentru săvârşirea următoarelor fapte : gestiune frauduloasă, participare
la activităţi criminale pentru corupţie sau spalare de bani, abuz de încredere, fals,
înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită sau alte contraventii şi infracţiuni
prevăzute de legea penală;
c) sunt în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în Normele metodologice ori
de legea română
d) Investitorul sau Grupul de Investitori care, în urma procesului de precalificare, nu
îndeplinesc condiţiile de calificare la negociere.
4.2.1. Neîndeplinirea condiţiilor de precalificare/participare şi a precizărilor privind
forma de asociere în cazul Grupurilor de investitori ori lipsa şi/sau neconformitatea
documentelor doveditoare, precum şi situaţiile de incompatibilitate specificate la art.4.2.
din prezentul capitol, constituie elemente eliminatorii, ofertanţii Investitori ori Grupuri
de investitori aflati în această situaţie urmând a fi declaraţi neeligibili pentru a participa
la procesul de privatizare a CFR Marfă.
4.2.2. Documentele necesare dovedirii îndeplinirii condiţiilor de precalificare/participare
şi modalitatea de depunere a acestora, vor fi precizate prin oferta de vânzare (Anunţul
publicitar) ce va fi publicată de MT cu respectarea prevederilor art.79 din Normele
metodologice, precum şi în Dosarul de prezentare, întocmit de MT cu respectarea
prevederilor art. 81 şi art. 82 din Normele metodologice.
4.3. Preţul de pornire a licitaţiei este stabilit de către MT pe baza raportului de evaluare a
CFR Marfă.
4.4. Garanţia de participare la licitaţie va fi echivalentul în lei a sumei de 10.000.000
Euro şi se va depune conform precizărilor din Dosarul de prezentare.
4.5. Taxa de participare la licitaţie pentru fiecare Investitor/Grupul de investitori care
depune documente de participare este echivalentul în lei a sumei de 20.000 Euro,
calculat la cursul Băncii Nationale a României din data publicării Anuntului publicitar şi
se va depune conform precizărilor din Dosarul de prezentare.
4.6. Negocierea pe bază de oferte preliminare şi neangajante urmata de licitatia cu ofertă
în plic se vor desfăşura cu respectarea prevederilor H.G.R. nr.577/2002 privind Normele
metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind privatizarea societătilor
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.
.
5. Accesul la informaţii
5.1. Lista cuprinzând datele şi informaţiile cu caracter publicabil va fi stabilită de CFR
Marfă, cu sprijinul Consultantului de privatizare care va acorda asistenţă în organizarea
camerei de date şi va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor precalificati ulterior publicării
Anunţului publicitar, în termenul ce va fi prevăzut în acesta si urmare analizării întrunirii
conditiilor de precalificare.
5.2. Investitorii sau un membru al Grupului de Investitori (în numele consorţiului din
care face parte), care intenţionează să obţină informaţii cu caracter publicabil în scopul
investigării CFR Marfă şi/sau care doresc să-şi întocmească un raport propriu de
expertiză asupra acesteia, după data achiziţionării Dosarului de prezentare, vor avea
acces direct la informaţiile disponibile, cu caracter publicabil, în cadrul camerei de date
(Camera de Date), pe baza achitării în avans, conform precizărilor din Anunţul
publicitar, a unei taxe de acces direct, în cuantum de 5.000 Euro, ce urmează a fi
încasată de MT conform precizărilor din Dosarul de prezentare, precum şi cu condiţia
încheierii unui angajament de confidenţialitate, cu respectarea legislatiei în materia
privatizării, pentru o perioadă de doi ani de la data semnării acestuia de către
reprezentantul legal al solicitantului.
6. Măsuri organizatorice
6.1. În vederea aplicării implementării Strategiei, la nivelul MT, se va constitui comisia
de privatizare (Comisia de privatizare) şi secretariatul aferent (Secretariat) acesteia,
având ca principale atribuţii, fără a se limita la acestea:
a) analiza derulării etapelor procesului de privatizare şi propunerea de măsuri concrete
pentru eficientizare;
b) propunerea acţiunilor necesare adaptării Strategiei, inclusiv pentru promovarea unor
proiecte de acte normative şi/sau juridice;
c) analiza raportului de evaluare ce stabileşte valoarea de piaţă a CFR Marfă;
d) avizarea Anunţului publicitar, a Dosarului de prezentare, inclusiv a proiectului
contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ce va fi utilizat pentru negocieri, precum şi
a Listei cu informaţiile disponibile în cadrul Camerei de Date;
e) analiza şi evaluarea documentelor de precalificare şi respectiv, de participare depuse
de către Investitori/Grupuri de Investitori, selectarea acestora si analiza ofertelor
preliminare si neangajante si negocierea cadrului contractual anterior procedurii de
licitatie, în conformitate cu cerinţele legale şi cele stabilite prin Dosarul de prezentare;
f) declararea Investitorului/Grupului de investitori adjudecatar în urma derulării
procedurii de licitaţie cu ofertă în plic;
g) initializarea formei finale negociate a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni cu
Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar al procedurii licitaţiei cu ofertă în plic;
h) formularea propunerii elementelor principale ale proiectului de act normativ care va
conţine principalele condiţii negociate ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni;
i) avizarea contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni şi a anexelor sale.
6.2. Comisia de privatizare este formată din şapte reprezentanţi nominalizaţi din partea
MT, în calitate de instituţie publică implicată în privatizare, un reprezentant desemnat de
Ministerul Apărării Nationale si un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor
Publice
6.3. Nominalizările membrilor Comisiei de privatizare, a preşedintelui Comisiei pentru
privatizare şi a supleantului acestuia - desemnat din cadrul membrilor Comisiei de
privatizare, ai Secretariatului - ce va fi asigurat de către salariaţi ai MT, în număr de
cinci membri, precum şi modul de lucru al Comisiei de privatizare şi al Secretariatului,
atribuţiile şi competenţele acestora, remunerarea acestora de la data constituirii si până la
data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor, emis în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentei strategii.
6.4. 1. Până la sfârşitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra
acţiunilor CFR Marfă, fiecare dintre membrii Comisiei de privatizare şi ai
Secretariatului va beneficia de câte o indemnizaţie lunară brută asigurată din bugetul
propriu de venituri şi cheltuieli al MT aprobat privind activitatea de privatizare, sumă ce
nu poate depăşi 3.000 de lei brut.
6.4.2. În vederea desfăsurării activitătii Comisiei de privatizare si secretariatului aferent,
membrii acestora îsi vor îndeplini atributiile suplimentar fată de cele îndeplinite la
functia de bază.
7. Precizări privind derularea licitaţiei şi a negocierii clauzelor contractuale
7.1. Anunţul publicitar va fi făcut public, prin intermediul a cel puţin două ziare
naţionale şi un ziar internaţional, de largă răspândire, şi după caz, prin alte mijloace
electronice mass-media.
7.2. Comisia de privatizare, cu sprijinul Consultantului, va analiza documentele depuse
în termen şi solicitate conform Anunţului publicitar, şi va întocmi lista investitorilor
precalificaţi (Investitori precalificaţi) să participe la licitaţie (Lista scurta), precum şi a
celor respinşi ca neeligibili, însoţită de motivaţia fundamentată asupra evaluării
efectuate, rezultatul acestei evaluări urmând a fi comunicat de către MT tuturor
investitorilor care au depus documente pentru calificare şi participare.
7.3.1. În Dosarul de prezentare va fi inclusă şi obligativitatea Investitorilor
calificaţi/Grupurilor de Investitori calificate de a depune, în termenul precizat în
Anunţul publicitar, concomitent cu celelalte documente prevăzute la art.35 din Normele
metodologice şi următoarele angajamente ce urmează a fi garantate de
Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar selectat pentru negocierea şi încheierea
Contractului de privatizare - (Cumpărător), respectiv următoarele condiţii speciale ale
Contractului de privatizare:
a) obligaţiile Cumpărătorului de a-şi asuma, conform prevederilor legale în vigoare,
realizarea obligaţiilor de mediu stabilite în sarcina CFR Marfă, de a garanta
aportarea resurselor necesare pentru investiţiile de mediu specificate de
autorităţile de mediu teritorial competente conform avizelor de mediu pentru
privatizare emise pentru CFR Marfă, precum şi cea privind respectarea, în numele
CFR Marfă, a prevederilor angajamentelor/tratatelor/acordurilor semnate de
reprezentanţii CFR Marfă privind domeniul protecţiei mediului;
b) obligaţia Cumpărătorului privind notificarea încheierii Contractului de
privatizare către autorităţile competente în materie concurenţială, în toate statele
pe teritoriul căruia operaţiunea de concentrare economică realizată prin
achiziţionarea acţiunilor CFR Marfă va produce efecte juridice, inclusiv la nivel
comunitar;
c) obligaţia Cumpărătorului, atât în calitate de acţionar majoritar, în numele său, cât
şi în numele administratorilor CFR Marfă, desemnaţi de Cumpărător după data
transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor CFR Marfă, de a respecta
prevederile legale privind majorarea capitalului social al CFR Marfă cu valoarea
terenurilor pentru care aceasta a obţinut certificate de atestare a dreptului de
proprietate după data privatizării;
d) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi în numele CFR Marfă, în solidar, de a
menţine obiectul principal de activitate al CFR Marfă în scopul respectării
legislaţiei în vigoare din România în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, de a asigura nevoile de transport, pe timp de pace, în
situaţii de criză şi la război, pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi
securităţii naţionale, precum şi menţinerea/dezvoltarea utilajelor şi instalaţiilor din
capacităţile de mobilizare deţinute de CFR Marfă, la parametri normali de
funcţionare, conform obligaţiilor stabilite prin acte normative în vigoare ori
dispoziţii ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
e) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi în numele CFR Marfă, în solidar, de a
respecta acordurile şi angajamentele asumate de CFR Marfă, ca urmare sau
decurgând din prevederile acordurilor şi tratatelor încheiate de statul român cu
NATO şi Forţele Armate ale Statelor Unite ale Americii;
f) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi în numele CFR Marfă, în solidar, de a
mentine si dezvolta linia de feribot ca element de legătură între Europa si Asia,
aceasta fiind concepută ca o prelungire a Coridorului IV Pan European, conform
dispozitiilor art. 1 lit. c) din Hotărârea nr. 65/25.08.2008 a Consiliului Suprem de
Apărare a Tării privind măsurile pentru optimizarea sistemelor de management a
securitătii în domeniul transporturilor navale.
g) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi în numele CFR Marfă, în solidar, de a
permite utilizarea până la epuizare a documentelor militare de transport marfă pe
calea ferată achizitionate de Ministerul Apărării Nationale de la CFR Marfă si
mentinerea actualei modalităti de efectuare a plătilor centralizate adiacente
transporturilor militare de marfă până la încheierea unui nou acord în acest sens.
h) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi al Consiliului de Administraţie/
Consiliului de Supraveghere al CFR Marfă, numit de acesta, de a păstra fondul
arhivistic al CFR Marfă şi de a respecta legislaţia în vigoare privind arhivele
naţionale;
i) obligaţia Cumpărătorului şi al Consiliului de Administraţie/Consiliului de
Supraveghere al CFR Marfă, numit de acesta, de a respecta prevederile legislaţiei
în vigoare în domeniul protecţiei sociale şi sindicale, de a garanta drepturile
salariaţilor CFR Marfă, prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel
de CFR Marfă, în vigoare;
j) obligaţia Cumpărătorului şi al Consiliului de Administraţie/Consiliului de
Supraveghere al CFR Marfă, numit de acesta, de a respecta prevederile
acordurilor, tratatelor şi a altor acte juridice bilaterale ori multinaţionale încheiate
de CFR Marfă, în nume propriu ori în numele statului român, inclusiv garantarea
realizării angajamentelor astfel asumate;
k) obligaţia Cumpărătorului, în numele său şi în numele CFR Marfă, în solidar, de a
respecta dreptul Ministerului Transporturilor de informare, coordonare şi de
stabilire a sarcinilor în domeniul său de activitate, specifice stării de mobilizare
sau război, garantându-i accesul la informaţii publice şi clasificate de orice nivel
privind CFR Marfă;
l) acordul fără rezerve şi asumat al Cumpărătorului ca CFR Marfă şi Contractul de
privatizare să fie monitorizate postprivatizare, pentru o perioadă de cel puţin cinci
ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, garantând MT
şi Consiliului Suprem de Apărare al Ţării, prin reprezentanţii săi expres desemnaţi
ulterior realizării transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, accesul la
date, informaţii, cu caracter public sau confidenţial, rezultate din activitatea CFR
Marfă ori care implică CFR Marfă.
7.3.2. Pentru prevenirea denaturării concurentei între operatorii de transport feroviar si
pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile prestate în depourile detinute
de CFR Marfă, n cazul n care acestea nu vor fi înstrăinate p n la data privatiz rii
în conditiile legii, Contractul de privatizare, va include si clauze contractuale cu privire
la:
a) obligatia Cumpărătorului de a vinde depourile de exploatare locomotive în
termen de 6 luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;
b) verificarea îndeplinirii conditiei de la lit.a) din prezentul alineat monitorizată de
MT împreună cu Consiliul Concurentei;
c) orice modificare a obligatiei contractuale prevăzute la lit.a) din prezentul alineat
realizată doar cu conditia aprobării prealabile din partea Consiliului Concurentei,
în baza unei solicitări motivate a Cumpărătorului, formulată în acest sens.
7.4. Sunt negociabile următoarele prevederi contractuale:
a) termenul de plată a acţiunilor ce fac obiectul Strategiei, dar nu mai mult de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a conditiilor principale
ale Contractului de privatizare;
b)termenele de notificare, de informare, de comunicare ori alte termene stipulate în
proiectul Contractului de privatizare, dar nu mai mult decât termenele legale sau
procedurale stabilite prin actele normative în vigoare.
c) clauzele contractuale referitoare la reziliere, desfiinţare, răscumpărare, încetare.
7.5. În cazul în care, MT nu va putea încheia Contractul de privatizare cu
Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar al procedurii de licitaţie , MT va putea
decide reluarea procesului de privatizare a CFR Marfă, prin aplicarea oricărei metode de
transfer a dreptului de proprietate asupra acţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare, cu
adaptarea corespunzătoare a Strategiei, sau după caz, prin invitarea la negocieri în
scopul încheierii contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni, în ordinea
clasamentului de la licitaţie, a următorilor Investitori/Grupului de Investitori
calificaţi/calificate, conform precizărilor din Dosarul de prezentare.
8. Precizări suplimentare cu privire la etapa preprivatizare/postprivatizare
8.1. În vederea informării Comisiei Europene asupra elementelor susceptibile a fi
interpretate ca ajutor de stat în cadrul derulării procesului de privatizare a CFR Marfă,
MT va colabora cu Consiliul Concurenţei şi cu celelalte autorităţi ale statului, iar CFR
Marfă şi Compania Natională CFR S.A. au obligaţia de a răspunde prompt la orice
solicitare a acestora.
8.2. Pentru eventualele prejudicii cauzate de CFR Marfă ori de Cumpărător unor terţi ca
urmare a nerespectării postprivatizare a prevederilor acordurilor, tratatelor şi/sau
angajamentelor asumate/angajate de CFR Marfă în nume propriu ori în numele MT,
CFR Marfă şi Cumpărătorul vor răspunde conform legii.