Site Redactor

Publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 23 ianuarie 2013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANTĂ
privind unele măsuri de reorganizare a retelei sanitare proprii a
Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1, pct.
II.4 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă,

 

Art. 1. – (1) Unitătile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară proprie a
Ministerului Transporturilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonantă se transferă din subordinea Ministerului Transporturilor în
subordinea Ministerului Sănătătii.
(2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Transporturilor rezultând din
calitatea de ordonator principal de credite al unitătilor sanitare cu paturi
mentionate la alin. 1 se transferă Ministerului Sănătătii.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonante, Ministerul Sănătătii va prelua pe bază de protocol predare-preluare
unitătile sanitare cu paturi mentionate la art.1.
Art. 2. - (1) Sumele alocate în bugetul de stat pe anul 2013 la cap. 66.01
pentru Ministerul Transporturilor, aferente unitătilor sanitare cu paturi prevăzute
la art.1 alin.(1) se transferă în bugetul Ministerului Sănătătii cu aceeasi
destinatie.
(2) Pînă la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la
alin.(3) al art.1 finantarea cheltuielilor aferente unitătilor sanitare cu paturi
mentionate la art.1 alin. (1) care se transferă Ministerului Sănătătii se asigură
din bugetul Ministerului Transporturilor.
(3) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevazute la alin. (2)
se efectueaza în conditiile art.37 alin. (1) din Legea Finantelor Publice
nr.500/2002, cu modificările si completările ulterioare.
(4) Creditele bugetare deschise si executia bugetară aferentă cheltuielilor
prevăzute la alin. (2) se transferă din contabilitatea Ministerului Transporturilor
în contabilitatea Ministerului Sănătătii pe baza protocoalelor de predarepreluare
si a precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrilor sănătătii si
transporturilor.
(5) Ministerul Finantelor Publice este abilitat să introducă modificările
corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura
bugetelor Ministerului Transporturilor si Ministerului Sănătătii pe anul 2013.
Art. 3. - Drepturile si obligatiile izvorâte din raporturile de serviciu,
respectiv de muncă ori de management ale persoanelor care îşi desfăşoară
activitatea în unităţile sanitare cu paturi din reţeaua proprie a Ministerului
Transporturilor se preiau, iar personalul preluat îşi păstrează toate drepturile şi
obligaţiile deţinute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, stabilite
potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 4. - (1) Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului îsi încetează activitatea în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonante.
(2) În termenul prevăzut la alin.(1) se organizează si se finalizează
următoarele activităti:
a) predarea-primirea drepturilor si obligatiilor acesteia;
b) preluarea personalului prevăzut în statul de functii al institutiei
prevăzute la alin. 1;
c) preluarea-primirea patrimoniului înregistrat în evidentele contabile ale
Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului existente la data încetării definitive a activitătii acesteia.
Art.5. - (1) Activitatea de predare-primire a drepturilor si obligatiilor
Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului se realizează după cum urmează:
a) drepturile si obligatiile existente la data încetării activitătii Casei
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, izvorâte din contractele de furnizare de servicii medicale,
medicamente si dispozitive medicale, încheiate de aceasta cu furnizorii de
servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale se preiau de către casele
de asigurări de sănătate judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, din raza
administrativ-teritorială în care furnizorii respectivi îsi desfăsoară activitatea,
care se subrogă în drepturile si obligatiile mai sus mentionate ale Casei
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului;
b) drepturile si obligatiile izvorâte din contractele încheiate de Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului cu furnizorii de bunuri si servicii se preiau de către Casa Natională
de Asigurări de Sănătate;
c) drepturile si obligatiile izvorâte din aplicarea regulamentelor europene
si a documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii pentru
asiguratii aflati în evidenta Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului se preiau de către casele de
asigurări de sănătate judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti care preiau
drepturile si obligatiile prevăzute la lit.a) pentru furnizorii de servicii medicale
în asistenta medicală primară pe listele cărora sunt înscrisi asiguratii respectivi;
(2) Litigiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului aflate în derulare la data încetării definitive a
activitătii acesteia se preiau după caz, de către Casa Natională de Asigurări de
Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti sau casele de
asigurări de sănătate judetene care au preluat drepturile si obligatiile respective.
Art.6.- Drepturile si obligatiile izvorâte din raporturile de serviciu,
respectiv de muncă ori de management se preiau de Casa Natională de Asigurări
de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa de Asigurări de Sănătate
a Municipiului Bucuresti si după caz, casele de asigurări de sănătate judetene,
pe baza optiunii individuale a personalului, cu aprobarea Casei Nationale de
Asigurări de Sănătate, in conditiile legii.
Art.7. - Patrimoniul Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului asa cum sunt evidentiate în bilantul
contabil la data încetării activitătii acesteia se transferă Casei Nationale de
Asigurări de Sănătate, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii
Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casei de Asigurări de
Sănătate a Municipiului Bucuresti si caselor de asigurări de sănătate judetene,
după caz, cu aprobarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.
Art.8.- Activitatea de preluare prevăzută la art.5 si art.7 se realizează pe
bază de protocol predare-primire încheiat de Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu Casa Nationala de
Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa de Asigurări de Sănătate
a Municipiului Bucuresti si casele de asigurări de sănătate judetene, după caz, la
care se anexează balanta analitică întocmită la data încetării activitătii Casei
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului. Modelul protocolului de predare-primire si instructiunile de
întocmire se stabilesc prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări
de Sănătate.
Art.9. – (1) Autoritatea de stat în domeniul medical din siguranta
circulatiei si navigatiei este Ministerul Transporturilor, denumit în continuare
minister, care elaborează si promovează normele specifice aplicabile
personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si navigatiei.
(2) Ministerul îşi exercită rolul de autoritate de stat în domeniul medical
din siguranta circulatiei si navigatiei privind activităţile de reglementare,
autorizare, coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare a unităţilor
medicale şi/ sau psihologice, precum şi a personalului care efectuează aceste
activităţi, prin structurile de specialitate din cadrul ministerului.
(3) Activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi
inspecţie sanitară de stat din domeniul de activitate propriu, se desfăşoară prin
structurile de specialitate din Ministerul Transporturilor, conform prevederilor
legale în vigoare.
Art. 10. - (1) Personalul din transporturi cu atributii în siguranta
circulatiei si navigatiei trebuie să fie apt din punct de vedere medical si
psihologic.
(2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor si ministrului sănătătii se
stabilesc:
a) funcţiile din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei pentru care sunt necesare
avizele de aptitudine medicală şi/ sau psihologică, precum şi cele pentru care
este obligatoriu şi controlul stării de sănătate la intrarea în serviciu;
b) condiţiile în care personalul cu funcţii din siguranţa circulaţiei şi navigaţiei
este considerat apt medical şi/ sau psihologic şi modul în care se face dovada
îndeplinirii acestor condiţii;
c) baremurile de sănătate pentru funcţiile din siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei;
d) examinările clinice de specialitate, investigaţiile paraclinice, precum şi
probele funcţionale necesare în vederea obţinerii avizelor de aptitudine
medicală şi/ sau psihologică;
e) periodicitatea examinărilor medicale şi psihologice pentru funcţiile din
siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;
f) infiintarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale de
siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din cadrul Spitalului Clinic CF Nr. 1
Witting Bucureşti.
g) infiintarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi
psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei care eliberează avizele
medicale şi/ sau psihologice de aptitudine pentru funcţiile din siguranţa
circulaţiei şi a navigaţiei.
h) criteriile si condiţiile privind certificarea unităţilor medicale şi/sau
psihologice în care funcţionează comisiile medicale şi/ sau psihologice de
siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.
(2) Ministerul Transporturilor certifica unităţile medicale şi/sau psihologice
in cadrul carora functioneaza comisiile medicale şi/ sau psihologice de
siguranţa circulaţiei şi navigaţiei de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei.
(3) Tarifele minimale pentru verificarea în vederea certificării de către
Ministerul Transporturilor a criteriilor şi condiţiilor privind certificarea
unităţilor medicale şi/sau psihologice si a comisiilor medicale şi/ sau
psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor.
Art. 11. (1) Asistenţa medicală a personalului din transporturi cu atribuţii în
siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigură de către unităţile sanitare din
reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, precum si de catre
unitatile sanitare certificate de Ministerul Transporturilor .
(2) Asistenţa psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în
siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei se asigură de către laboratoarele psihologice
din reţeaua sanitară proprie, precum si de catre laboratoare psihologice
certificate de catre Ministerul Transporturilor.
(3) Finanţarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică pentru
personalul din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei se
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii, respectiv
Ministerul Transporturilor corespunzător unitătilor sanitare aflate în subordine.
(4) Pentru serviciile de asistenţă medicală şi psihologică acordate agentilor
economici si celorlalte persoane juridice care au calitatea de angajator al
personalului cu atributii din transporuri cu atributii in siguranta circulatiei si
navigatiei, unitatile sanitare certificate pot percepe tarife care se constituie în
venituri proprii.
Art.12. – (1) După intrarea în vigoare a prezentei ordonante, unitătile
sanitare cu paturi mentionate la art.1 pot fi reorganizate de către Ministerul
Sănătătii cu avizul Ministerului Transporturilor.
(2) Până intrararea in vigoare a ordinului comun prevazut la art.10 alin
(2), comisiile medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din
unităţile sanitare cu paturi menţionate la art. 1 alin.(1), precum si din unitatile
sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor vor efectua
examinările medicale şi psihologice pentru personalul din transporturi cu
atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei, conform programărilor, in
organizarea, functionarea, componenta si locatia actuale.
(3) Începând cu data de 01 ianuarie 2014, comisiile menţionate la alin. (2)
vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul
din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi navigaţiei în urma obţinerii
certificatului corespunzător emis de Ministerul Transporturilor.
Art.13- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.372/28 aprilie 2006, cu
modificările si completările ulterioare se modifică si se completează după cum
urmează:
1.La Art.4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
”(2) În sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu
retele sanitare proprii se întelege autoritătile si institutiile care au în subordine
unităti sanitare, altele decât Ministerul Sănătătii, respectiv Ministerul Apărării
Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Serviciul
Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de
Telecomunicatii Speciale, Academia Română si autoritătile administratiei
publice locale”.
2.La Art.69, partea introductiva a alineatului (2) se modifică si va avea
următorul cuprins:
”(2) Contractarea şi decontarea serviciilor de medicină de familie de către
casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti se fac pentru următoarele categorii de medici:”
3.La Art.209, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:
”(9) Gestionarea fondului se face, în condiţiile legii, prin Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, prin casele de asigurări
sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin Casa Asigurărilor
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări.”
4.La Art.266, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul
cuprins:
”(2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării
unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România
şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene şi Casa de Asigurări
de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
(3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de
administraţie, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului
Sănătăţii. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care
trebuie să respecte prevederile statutului-cadru şi care se aprobă de consiliul de
administraţie al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare
şi funcţionare a caselor de asigurări judeţene din cadrul sistemului de asigurări
de sănătate, cu păstrarea specificului activităţii.”
Art. 14.- Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 15. – La data intrării in vigoare a prezentei ordonante se abrogă:
a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea
activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu
atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor
de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
Publicat publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 456 din 27 noiembrie
1998
b) art. 288 alin. 11 , art. 317 alin. (1), (11) si (2), art.II de la Titlul VIII
”Asigurările sociale de Sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA