Site Redactor

Publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 19 ianuarie 2013

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE DE GUVERN
pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004
privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele
locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de
călători

 


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,si având în vedere
prevederile art. 5 din ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române, republicată, si cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de
la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în
transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările si completările
ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. Art. 1 va avea următorul cuprins:
”Art. 1. - (1) Volumele minime de transport public de călători ce trebuie realizate
pe calea ferată română pentru a se asigura libera circulaţie a persoanelor
constituie pachetul minim pentru serviciul public social în transportul feroviar,
denumit în continuare pachet minim social, pentru care operatorii primesc
compensaţie, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, la propunerea Companiei
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., şi se aprobă anual prin hotărâre a
Guvernului.
(2) Pachetul minim social cuprinde numărul de perechi de trenuri pentru care
operatorii primesc compensaţie pe fiecare categorie de tren, care va circula zilnic
pe fiecare secţie de circulaţie deschisă traficului feroviar public de călători,
precum şi volumul anual de tren-km pentru fiecare secţie de circulaţie şi pentru
toată reţeaua feroviară.”
2. Art. 3 se abrogă.
3. Art. 4 va avea următorul cuprins:
”Art. 4. - (1) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în
continuare C.F.R. - S.A., în calitatea sa de administrator naţional al infrastructurii
feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, în
vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor
(2) Părţile implicate în stabilirea pachetului minim social vor avea în vedere,
pentru fiecare secţie de circulaţie, preluarea cu prioritate a cerinţelor de transport
feroviar de călători la orele de trafic maxim, pentru a răspunde solicitărilor
majorităţii publicului călător.”
4. Art. 5 va avea următorul cuprins:
” Art. 5. – (1) Anual, până la data de 1 septembrie, Ministerul Transporturilor, va
determina nivelul pachetul minim social ce urmează a fi realizat în anul următor,
şi nivelul compensaţiilor necesare pentru pachetul minim social pentru care
urmează să fie asigurate din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale ţinând cont
de datele:
- privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a altor date statistice
privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice,
transmise de aceştia în formatul solicitat de Ministerul Transporturilor,
- nivelul costului mediu la nivelul reţelei feroviare pe un tren-km aferent fiecărei
categorii de trenuri din pachetul minim social, a numărului de călători-km
estimaţi pe fiecare categorie de tren
- nivelul venitului mediu la nivelul reţelei feroviare pe un tren-km aferent fiecărei
categorii de trenuri din pachetul minim social, a numărului de călători-km
estimaţi pe fiecare categorie de tren, aferent fiecărei categorii de trenuri,
exclusiv valoarea compensaţiei pentru pachetul minim social primit pentru
perioada analizată.
(2) diferenţa dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km şi valoarea
venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adaugă
cota de profit în limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a compensaţiei
propuse pentru anul calendaristic următor pentru pachetul minim social, la care se
adaugă valoarea compensaţiei medii calculate pentru mia de călători-km pe
ranguri de tren corespunzător anului pentru care se încheie contractul de servicii
publice sau actul adiţional la contractul de servicii publice.”
5. Art. 6 va avea următorul cuprins:
”Art. 6. - Fondurile necesare compensaţiilor pentru serviciile cuprinse în
pachetul minim social în transportul feroviar se vor aloca din bugetul
Ministerului Transporturilor, şi/sau bugetele locale, cu încadrare în bugetul alocat
anual pentru transportul feroviar de călători.”
6. Art. 7 va avea următorul cuprins:
”Art. 7. – (1) După aprobarea bugetului de stat, repartizarea compensaţiei pe
fiecare operator feroviar se realizează de Ministerul Transporturilor proporţional
cu numărul de călători-km prevăzuţi a fi transportaţi şi volumul de tren-km
prevăzut a fi realizat în cadrul pachetului minim social contractat de aceştia, în
conformitate cu prevederile art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române.
(2) Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit
pct. 18 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.”
7. Art. 8 se abrogă.
8. Art. 9 se abrogă.
9. Art. 10 va avea următorul cuprins:
” Art. 10. - Contractele de acces pe infrastructura feroviară şi contractele de
închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnate de operatorii de
transport feroviar cu C.F.R. - S.A., se comunică la Ministerul Transporturilor
şi/sau la autoritatea locală , după caz.”
10. Art. 11 va avea următorul cuprins:
”Art. 11. - (1) Operatorii de transport feroviar licenţiaţi pentru servicii de
transport de călători pot semna cu C.F.R. - S.A. contracte de acces pe
infrastructura feroviară pentru orice alte servicii de transport feroviar de călători,
în afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzător
de utilizare a infrastructurii.
(2) Pentru orice alte servicii de transport feroviar de călători în afara celor
stabilite prin pachetul minim social, operatorii de transport feroviar nu au dreptul
de a primi compensaţie de la bugetul de stat.”
11. Art. 13 va avea următorul cuprins:
” Art. 13. – (1) Acordarea compensaţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele
locale, după caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social
se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare, cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate.
(2) Acordarea compensaţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după
caz, pentru lunile ianuarie şi decembrie se va realiza astfel:
a) pentru luna ianuarie, pe baza numărului de călători-km şi tren-km realizat în
luna decembrie a anului anterior;
b) pentru luna decembrie, pe baza numărului de călători-km şi tren-km stabilit ca
diferenţă între numărul total de călători-km şi tren-km din contractele de servicii
publice şi numărul de călători-km şi tren-km pentru care s-a acordat compensaţia
până la luna decembrie.”
12. Art. 14 va avea următorul cuprins:
”Art. 14. - Pentru solicitarea compensaţiei de la bugetul de stat şi/sau de la
bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte la Ministerul
Transporturilor şi/sau la autoritatea locală, după caz, o cerere de acordare a
compensaţiei pentru serviciile de transport programate în luna respectivă, însoţită
de dovada plăţii la zi a tuturor obligaţiilor la bugetul de stat şi/sau la bugetele
locale şi de nota de fundamentare şi justificare a compensaţiei, întocmite în
conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor şi ale
Ministerului Finanţelor Publice.”
13. După art. 14 se introduce un nou articol, art. 141 care va avea
următorul cuprins:
” Art. 14. – (1) Pentru asigurarea continuităţii finanţării transportului public de
călători în lunile până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
operatorului majoritar pe piaţă şi a contractelor de servicii publice, sumele
acordate de la bugetul de stat vor fi în limite de 1/12 din prevederile contractelor
de serviciu public aprobate pe anul anterior. După aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli, a contractelor de activitate şi de servicii publice, continuarea
finanţării se va face lunar, concomitent cu regularizarea sumelor acordate anterior
către operatorii de transport feroviar.
(2) În cazul în care datoriile la stat înregistrate de operatorii de transport sunt
generate de insuficienţa sumelor aprobate în bugetul statului pentru susţinerea
serviciului public, dovada plăţii la zi a tuturor obligaţiilor la bugetul de stat şi/sau
locale, după caz, nu va mai fi condiţie de acordare a compensaţiilor.”
14.Art. 15 va avea următorul cuprins:
”Art. 13. - Operatorii de transport feroviar de călători vor prezenta Ministerului
Transporturilor până la data de 31 ianuarie a anului următor dovada, confirmată
de C.F.R. - S.A., a efectuării pachetului minim social contractat precum si
declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km
prevăzut în contractele de servicii publice aprobate. În cazul nerealizării
programului, vor restitui, până la aceeaşi dată, compensaţia aferentă volumului de
călători-km şi tren-km nerealizat. La închiderea bilanţului anual, fiecare operator
feroviar licenţiat va prezenta Ministerului Transporturilor, dovada încadrării în
rentabilitatea maximă de 3% pentru activitatea de transport feroviar de călători.
Sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului
de stat.”
15. Art. 16 va avea următorul cuprins:
” Art. 15. – (1) Modificarea în cursul anului a pachetului minim social aprobat se
poate face în funcţie de cerinţele pieţei de transport, fără depăşirea volumului
anual aprobat de tren-km, în următoarele condiţii:
a) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile,
sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de C.F.R.-S.A., la
propunerea operatorului de transport de călători interesat, cu avizul C.F.R. - S.A.
privind capacităţile disponibile şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor;
b) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile
închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de
servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu aprobarea Ministerului
Transporturilor şi/sau avizul autorităţilor locale, după caz.
(2) Potrivit modificărilor pachetului minim social aferent conform alin. (1),
compensaţia aferentă va fi redistribuită între operatorii afectaţi de modificările
respective. Redistribuirea respectivă va fi preluată în următoarele acte adiţionale
la contractele de servicii.”
16. Art. 17 va avea următorul cuprins:
”Art. 17. - Operatorii de transport feroviar de călători vor utiliza pentru trenurile
cuprinse în contractele de servicii publice, tarifele de transport maximale
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea
principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar
public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, în condiţiile legii.”
17. Art. 19 se abrogă.
Art. II. Hotărârea Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de
la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în
transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările şi completările
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTA