Site Redactor

Partenerii sociali la nivel național au convenit o serie de măsuri anticriză pe care le vor propune pentru aplicare Guvernului României.

1. Măsuri economico-financiare

 • Achitarea cu celeritate a obligaţiilor financiare certe, lichide şi exigibile ale administraţiei publice centrale şi locale (facturi, subvenţii pentru agricultură, TVA, etc.) şi eşalonarea echilibrată a plăţii lunare a acestora;
 • Reducerea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii precum şi a dotărilor cu mobilier şi mijloace de transport
 • Alocarea, prin bugetul de stat pe anul 2012, a volumului de fonduri pentru promovarea exporturilor de minim 65 mil. euro, precum şi majorarea contribuţiei statului pentru finanţarea acestei activităţi;
 • Neimpozitarea profitului reinvestit, reglementată prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului;
 • Posibilitatea compensării TVA-ului de recuperat cu TVA-ul de plătit sau cu alte impozite datorate bugetului de stat şi în lunile ulterioare lunii în care s-a depus cererea de restituire, precum şi după expirarea termenului legal de 45 de zile
 • Suprataxarea produselor de lux;
 • Tratarea veniturilor în perioada de şomaj tehnic:
 • din punct de vedere al angajatorului : de natură non-salarială şi aplicarea regimului corespunzător de impozitare (în această formă, măsura se referă atât la impozitul pe venit, cât şi la celelalte contribuţii sociale);
 • Perceperea unui comision de la fondurile de pensii administrate privat pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de CNPAS cu privire la sistemul de pensii private;
 • Eliminarea taxei de drum din preţul combustibilului utilizat pentru alte tipuri de transport decât cel rutier (ex: naval, feroviar, minier);
 • Analiza oportunităţii ca în perioada crizei să aibă loc procese de privatizare a agenţilor economici, având în vedere valoarea relativ scăzută a acţiunilor;
 • Creşterea la 85% a plasamentelor în titluri de stat pe termen lung din fondurile aferente pilonului II de pensii;
 • Garantarea programelor europene;
 • Urgentarea apariţiei Legii privind parteneriatul public-privat (PPP) în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene
 • Alocarea şi utilizarea în mod transparent a transferurilor pe destinaţii, din sumele defalcate din TVA către bugetele locale, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012
 • Susţinerea cu 50% a formării profesionale continue realizată pentru angajaţi şi şomeri, conform planurilor aprobate de către comitetele sectoriale
 • Menţinerea prevederilor legale care stabilesc valoarea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut anual.
 • In sectorul bugetar, reintregirea salariilor.
 • Mărirea ajutorului de şomaj la 75% din câştigul salarial mediu brut realizat în ultimele 6-12 luni şi nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut la data plăţii
 • Susţinerea prin măsuri fiscale a persoanelor fizice autorizate care nu sunt încadrate prin contracte de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată (plata parţială a cotei de şomaj şi asigurări sociale cu asigurarea beneficiilor pentru contribuţie 100%)
 • Prelungirea termenului de mediere referitor la disponibilizările colective ale salariaţilor de la 3 luni la 6 luni
 • Modificarea în procedură de urgenţă a Ordonanţei Guvernului nr.79/2008 cu consultarea partenerilor sociali
 • Stimularea financiară a şomerilor neindemnizaţi, pentru a urma programe de formare în ocupaţii deficitare pe piaţa muncii solicitate de către angajatori
 • Eficientizarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale.
 • Promovarea cu prioritate a strategiei naţionale privind securitatea şi sănătatea în muncă şi constituirea Comitetului Naţional tripartit de Securitate şi Sănătate în Muncă
 • Scutirea de impozite a investiţiilor pentru creşterea nivelului de sănătate şi securitate în muncă
 • Crearea Fondului Social de 2,5% la nivelul fiecărui ordonator principal de credit
 • Asigurarea deductibilitatii pentru 1 an de zile pentru abonamentul pe cale ferată sau transport auto autorizat, pentru lucrătorii care au un loc de munca la distanţa cuprinsă între 20-150 Km de locul de reşedinţă
 • Monitorizarea gradului de implementare a Strategiei Naţionale pentru Promovarea Exportului, Strategiei Naţionale pentru CDI, alte strategii sectoriale si clarificarea responsabilitatilor ministeriale
 • Analiza importanţei produselor şi serviciilor din nomenclatorul de export al României prin prisma importanţei şi responsabilităţii agenţilor economici cu participare străină de capital (ISD) care deţin circa 70% din volumul total al exporturilor româneşti, astfel încât să se evite „preţurile de transfer” defavorabile României, impactul negativ asupra mediului sau alte categorii de exporturi de paupertate (immisering erxports), analiza utilizării instrumentelor de anti-dumping etc
 • Elaborarea unei strategii de reindustrializare a României pe perioada 2013-2020 în concordanţă cu Strategia UE-2020 va trebui să aibă în vedere mijloacele de sprijin naţional şi comunitar a creării aşa-numitelor „industrii tinere” (infant industries), inclusiv prin subvenţii şi ajutoare de stat
 • Valorizarea mai rapidă şi extinsă a unor avantaje competitive potenţiale pe care le are România, în domeniul agriculturii şi turismului care, în prezent, au o contribuţie nefavorabilă la soldul balanţei comerciale, transportului, precum şi al unor ramuri ale industriei prelucrătoare care, unele intră în categoria ramurilor cu avantaje competitive pentru exporturi (industria alimentară, textile, metale etc.)
 • Realizarea unui acord de crestere a salariului minim garantat in plata pe o perioada de 4 ani si promovarea sa legislativa


 • 2. Măsuri sectoriale
  • Sustinerea investiţiilor publice majore finanţate de la bugetul de stat pentru următoarele domenii:
  • Conversia în acţiuni a creanţei deţinute de AVAS sau ministere asupra societatii comerciale în sumă de aproximativ 140 mil. EURO;
  • Emiterea de către EXIMBANK în numele şi contul statului, a unei scrisori de garanţie în valoare de aproximativ 100 mil. EURO, în vederea obţinerii de către societate a unui credit bancar;
  • Sustinerea producatorilor de autoturisme si de componente auto pentru autoturisme, pentru modernizarea productiei si tehnologiilor
  • 34 Finanţarea programelor de reabilitare termică a clădirilor şi a contrucţiei de locuinţe sociale
  • Promovarea unor politici de susţinere a industriei prelucrătoare cu valoare adăugată relativ ridicată scientointensive
  • Punerea în valoare a avantajelor competitive ale agriculturii şi dezvoltarea unui sector de servicii
  • Asigurarea finantarii pentru cumpararea de ingrasaminte chimice prin subventionarea producatorilor agricoli
  • Aprobarea HG pentru anul 2012 privind nivelul fondurilor publice acordate conform Legii creditului agricol nr. 150/2002 în vederea asigurării unui sprijin de 30% din volumul creditului în sectorul de creştere a suinelor şi, respetiv, de 25% din volumul creditului pentru productia din sectorul avicol
  • Subvenţionarea accizei la motorina folosită pentru lucrările agricole din sectorul vegetal, până la nivelul minim acceptat în cadrul UE (21 euro/ tonă)
  • Stimularea creării a minim 50.000 locuri de muncă în microîntreprinderi, prin subvenţionarea integrală de la bugetul de stat pe anul 2012, a contribuţiilor sociale ale angajatorului pentru angajarea unei singure persoane cu salariul de maxim 1.000 lei
  • Sprijin în vederea achiziţionării energiei electrice de către sectorul feroviar direct de la producător
  • Garantarea finanţării unor lucrări cu durata tehnologică mare sau fabricaţie de serie mare.
  • Modificarea procedurii de decontare a cheltuielilor de co-finanţare din fonduri de dezvoltare rurală prin scurtarea perioadei de verificare, aprobare şi alocare a acestora sau acordarea în avans a sumelor.
  • Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor de dezvoltare rurală
  • Acordarea de tichete valorice pentru achizitionare ingrasaminte.