Site Redactor

    Dupa ce Ministerul Transporturilor a prezentat, în data de 9 martie, un punct de vedere în legătură Statutul personalului feroviar, conform căruia trebuiau eliminate din textul proiectului de lege două treimi din articole, astăzi a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai Federațiilor sindicale din calea ferată.

     Textul care a stat la baza discuțiilor, prezidate de Secretarul de Stat, Dragoș Titea, a fost cel aprobat de Senatul României și aflat actualmente în Camera Deputaților.

     Au fost convenite câteva modificări de ordin tehnic ale textului analizat, fără a fi eliminat nici un articol, urmând ca proiectul de lege astfel modificat și însoțit de punctul de vedere favorabil al ministerului, să fie trimis în Camera Deputaților.

 

 

 

 

Textul convenit al proiectului de lege:

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

privind statutul personalului feroviar

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.– Statutul personalului feroviar, denumit în continuare “statut” reglementează:

a) raporturile ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar şi personalul feroviar al acesteia în legatură cu drepturile, obligaţiile şi răspunderile acestora.

b) formarea iniţială şi continuă a personalului feroviar;

c) condiţiile şi modalitatile de ocupare a functiilor, precum şi condiţiile şi modalitătile de eliberare din aceste funcţii, de abateri şi sancţiuni, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului feroviar;

d) criteriile de acordare a distincţiilor.

Art. 2. - Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare şi cu metroul este ministerul de resort care răspunde, potrivit legii, de înfăptuirea în mod unitar şi nediscriminatoriu a programului de dezvoltare a transporturilor feroviare şi cu metroul, de organizarea exploatării, întreţinerii şi reparării infrastructurii şi a mijloacelor de transport pe căile ferate şi de metrou, precum şi de monitorizarea de specialitate în domeniul său de activitate.

Art. 3.(1) Prin unitate cu specific feroviar, în sensul prezentului statut, se înţelege orice entitate înregistrată din punct de vedere juridic sub una din următoarele forme: regie autonomă, societate comercialăorganizată conform Legii societăţilor nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările efectuate, instituţie publică, asociaţie sau fundaţiecare desfăşoară activităţi de transport feroviar sau cu metroul, exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport feroviar sau cu metroul, exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare sau de metrou, de comunicaţii şi informatică feroviară sau de metrou, precum şi activităţi de monitorizare, autorizare, control, supraveghere de siguranţă, licenţiere, investigare şi certificare de siguranţă, formare-calificare, perfecţionare-certificare periodică a competenţelor profesionale şi autorizare a personalului feroviar.

Punct de vedere: Propunerea a fost adoptată conform modificării propuse de MT.

(2) Prin unitate cu specific feroviar se înţelege şi Centrul National de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER

Punct de vedere: Propunerea nu a fost adoptată întrucât se repetă la alin. (1).

Art. 4. (1)- Prin personal feroviar, în sensul prezentului statut, se înţelege orice persoană care are un raport de muncă cu o unitate cu specific feroviar.

(2) Structura personalului feroviar cuprinde:

a)       personalul muncitor;

b)       personalul de specialiate si administrativ;

c)       personalul de conducere;

d)       personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

Art. 5. - Personalul feroviar, definitivat pe post, se bucură de stabilitate în serviciu, conform dispoziţiilor prezentei legi.

Art. 6. – Prin specificul activităţii sale, personalul feroviar este obligat să dovedească o disciplină bazată pe necesitatea îndeplinirii cu simţ de răspundere a îndatoririlor şi obligaţiilor de serviciu, indiferent de funcţie.

Art. 7. – Personalul feroviar are dreptul la protecţia legii, a organizaţiilor profesionale şi a autorităţii de stat în transportul feroviar, în cazul:

a)       Insultelor, calomniilor, ameninţărilor, loviturilor sau al oricăror acte de violenţă în care poate fi victimă în exercitarea funcţiei;

b)       Desfaşurării de anchete sau cercetari cu caracter administrativ sau penal, atunci când acestea sunt generate de acte sau fapte produse sau savârşite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu din cauze neimputabile.

Art. 8. – Personalul feroviar are un statut special conferit de natura şi condiţiile specifice de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, a riscurilor meseriei care îi pot afecta viaţa şi integritatea fizică şi psihică.

CAPITOLUL II

RECRUTAREA, ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ, FORMAREA ŞI CARIERA PROFESIONALĂ

Art. 9. – Recrutarea candidaţilor în vederea încadrării în muncă se face din rândul persoanelor care au o formare iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin şcoli profesionale, licee, universităţi, în cadrul unor programe acreditate conform legii.

Art. 10. (1) Încadrarea în muncă a personalului feroviar se face, potrivit legii, şi prezentului statut.

(2) Pentru a fi încadrat în muncă şi a dobândi calitatea de personal feroviar, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean român, cetăţean al unui stat membru UE sau cetăţean străin cu certificat de înregistrare potrivit legii;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă de 18 ani, excepţie făcând funcţiile de gestiune pentru care vârsta nu poate fi mai mică de 21 ani;

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

e) să aibă studiile şi pregătirea adecvate pentru ocuparea funcţiei pe care se încadrează;

f) să nu fie pus sub interdicţie judecătorească pentru o faptă în legătură cu activităţiile specifice unităţilor din domeniul feroviar.

Punct de vedere comun: Propunerea de introducere a alineatului f) a fost adoptată conform modificării propuse de MT.

Art. 11. - (1) Formarea profesională continuă a personalului feroviar se realizează prin Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER şi/sau furnizori de formare profesională autorizaţi conform legii şi/sau unităţi de învăţământ în cadrul unor programe acreditate conform legii.

(2) Unităţile cu specific feroviar, pe baza analizei nevoilor de instruire, stabilesc obiectivele şi planul de formare profesională continuă pentru asigurarea desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei trenurilor, de securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare.

(3) În vederea formării profesionale continue a personalului propriu, unităţile cu specific feroviar vor finanţa participarea la programele de formare profesională continuă.

(4) Finanţarea participării personalului feroviar la programele de formare profesională continuă se poate face şi prin proiecte sau programe guvernamentale. Organizarea, desfăşurarea şi finanţarea activităţilor de formare profesională continuă se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) Formarea profesională continuă a personalului feroviar se realizează în funcţie de evoluţiile din domeniul feroviar, de interesele şi nevoile personale de dezvoltare ale fiecăruia.

(6) Activitatea de formare profesională poate fi realizată şi de către personalul calificat din cadrul Ministerului Transporturilor.

Punct de vedere: Propunerea de introducere a alineatului 6) a fost adoptată conform modificării propuse de MT.

Art. 12. (1) Evoluţia în cariera profesională a personalului feroviar se va face pe baza activităţilor activităţilor de consiliare şi analiză vocaţională, punând în valoare aptitudinile, abilităţile, competenţele şi atitudinea personalului.

     (2) Personalul feroviar care urmează a fi încadrat într-o funcţie, poate să efectueze o perioadă de probă de cel mult 90 de zile pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Dacă la sfârşitul perioadei de probă persoana s-a dovedit corespunzătoare, încadrarea va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă.

Art. 13. - Pot fi reîncadraţi în serviciu salariaţi carora le-au încetat raporturile de muncă prin demisie sau pentru alte motive decât cele disciplinare. Reangajarea se poate face cu îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute pentru angajare.

CAPITOLUL III

DREPTURILE PERSONALULUI FEROVIAR

Art. 14. - (1) Personalul feroviar are următoarele drepturi:

a) să primească salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii şi sporuri, precum premii şi prime, al căror cuantum se stabileşte conform legii şi contractului colectiv de muncă;

b) să fie promovat în funcţie, grad profesional, categorie de calificare, ca urmare a calităţilor, aptitudinilor, abilităţilor dovedite şi a studiilor absolvite în timpul desfăşurării activităţii, în limita posturilor disponibile;

c) să beneficieze de drepturile oferite de încadrarea în locurile de muncă prevăzute cu condiţii deosebite respectiv speciale de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare;

d) să beneficieze de concedii de odihnă, concedii de studii, concedii fără plată şi alte concedii conform legislaţiei în vigoare;

Punct de vedere: Propunerea de completare a alineatului d) a fost adoptată conform modificării propuse de MT, întrucât formularea alte concedii lasă loc la interpretări.

e) să beneficieze în mod gratuit de asistenţă şi servicii medicale şi psihologice, în caz de boală sau de accidente, de proteze, precum şi de medicamente, conform legii;

f) să primească indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boală sau de accident de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) să beneficieze de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată, atât în interes personal cât şi în interes de serviciu;

h) să beneficieze în mod gratuit de uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, materiale igienico-sanitare;

i) să beneficieze de măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii potrivit prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă;

j) să beneficieze de negocieri individuale ale Contractului Individual de Muncă;

k) să beneficieze de protecţie socială inclusiv în cazul concedierilor colective conform prevederilor legale;

Punct de vedere: Propunerea de introducere a alineatului k) a fost adoptată conform modificării propuse de MT, întrucât aceste măsuri se stabilesc prin hotărâre de govern.

l) să beneficieze de protecţia datelor cu caracter personal;

m) să primescă locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz.

n) să beneficieze, o singură data pe an, de decontarea de către angajator a unui procent minim de 50% din contravaloarea unui bilet de odihnă, tratament sau recuperare dar nu mai mult de 6 salarii minime pe economie;

o) să primească indemnizaţii de instalare, de schimbarea locului de muncă, de delegare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare. Nivelul minim al indemnizaţiei de delegare pentru personalul feroviar este stabilit la de 2.5 ori mai mare decât cuantumul stabilit pentru nivelul bugetar;

p) în cazul mutării în interesul serviciului în altă localitate, salariatul va beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectele gospodăreşti pentru fiecare membru de familie;

Punct de vedere: Propunerea de eliminare se aprobă. Efectele gospodărești sunt bunuri commune, deci ale salariatului.

q) să beneficieze de tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în situaţia în care acestea nu pot fi tratate în ţară în condiţiile legii;

r) sa beneficieze de alte drepturi cum ar fi: ajutoare materiale de sărbătorile de Paşte şi Crăciun, precum şi de Ziua Feroviarilor, ajutor material în caz de deces a salariatului sau a membrilor de familie, ajutoare pentru naştere/înfiere copil minor, la căsătorie, ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă (prima de vacanţă); cuantumul minim al acestor ajutoare este stabilit prin contractele colective de muncă;

Punct de vedere: se înlocuiește formularea “ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă (prima de vacanţă)” cu formularea “ajutor material pentru recuperarea forţei de muncă”.

s) să beneficieze de tichete de masa şi tichete de vacanţă, în condiţiile legii;

ş) să beneficieze de asigurare gratuită de viaţă, sănătate precum şi pentru pagubele produse în cazul accidentelor şi incidentelor de cale ferată;

t) la asociere sindicală;

ţ) să beneficieze de zile libere plătite cu ocazia unor evenimente familiale potrivit legii;

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă conform modificării propuse de MT.

u) munca prestată în zilele de sâmbăta, duminica şi sărbători legale (zile festive) se plăteşte cu spor de 100 la sută din salariul de bază;

v) ziua de 23 Aprilie se sărbătoreşte ca Ziua Feroviarilor şi este zi liberă plătită;

x) să beneficieze de asistenţă sindicală la solicitarea salariatului în cazul implicării acestuia în producerea incidentelor şi accidentelor de cale ferată la toate nivelurile. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale representative vor participa la toate comisiile înfiinţate la nivelul unităţilor cu specific feroviar;

y) în scopul evitării acumulării oboselii excesive şi afectării siguranţei feroviare, limitele maxime ale timpului de muncă şi limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul feroviar din siguranţa feroviară se stabilesc prin reglementări specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare şi cu metroul, cu consultarea sindicatelor reprezentative şi/sau asociaţiilor profesionale, angajatorii fiind obligaţi să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări;

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă conform modificării propuse de MT.

z) drepturile de care beneficiază personalul feroviar se pot acorda în condiţiile legii şi în limitele existenţei surselor de finanţare.

Punct de vedere sindicate:nu sunt de acord cu introducerea alineatului z. Identificarea surselor de finanțare vine ca urmare a obligativității respectării dispozițiilor prezentei legi. În orice alt caz, drepturile prevăzute de statut ar fi practic opționale.

Punct de vedere MT: de acord cu observațiile sindicatelor. Se renunță la introducerea acestui amendament.

(2) Alte drepturi se stabilesc prin negociere a contractului colectiv de muncă. În cazul în care la negocierea unui nou contract colectiv de muncă nu se ajunge la un consens până la expirarea contractului, se vor menţine drepturile prevăzute în precedentul contract până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

(3) Cluburile şi asociaţiile cultural-sportive feroviare din subordinea şi de sub autoritatea Ministerului Transporturilor vor beneficia anual de legitimaţie de călătorie gratuită pe calea ferată pentru membrii legitimaţi în cadrul cluburilor sau asociaţiilor respective.

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă conform modificării propuse de MT.

Art. 15. - Membrii familiei personalului feroviar beneficiază gratuit în condiţiile legii de:

a) asistenţă medical şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;

b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării personalului feroviar în interes de serviciu în altă localitate;

c) legitimaţii de călătorie gratuite pe calea ferată.

Art. 16. - În sensul prevederilor prezentei legi, familia personalului feroviar cuprinde soţul/soţia, copii şi parinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.

Art. 17 – Copiii care nu depăşesc vârsta de 26 de ani ai angajatului decedat în urma unui accident la locul de muncă, şi care urmează o formă de învăţământ cu plată, vor beneficia, la cerere, de suportarea de către unitatea de cale ferată angajatoare a taxei de şcolarizare.

CAPITOLUL IV

OBLIGATIILE PERSONALULUI FEROVIAR

Art. 18. - Personalul feroviar are obligaţia:

a) să îndeplinească la timp şi corect obligaţiile de serviciu stabilite prin fişa postului;

b) să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, mijloacele de transport, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, să le predea sau să le asigure în mod corespunzător, la terminarea programului de lucru;

c) să nu părăsească locul de muncă cu activitate continuă la terminarea programului de lucru, până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a schimbului, angajatul este obligat să anunţe pe şeful său ierarhic, pentru a se lua măsurile necesare;

d) să respecte regulile de acces în unitate, normele de securitate şi sănătate în muncă şi să participe la preîntâmpinarea accidentelor de muncă;

e) să respecte normele în domeniul situaţiilor de urgenţă;

f) să se prezinte la examenele medicale, psihologice şi profesionale periodice în cazurile şi în condiţiile stabilite prin reglementările şi ordinele interneîn vigoare;

Punct de vedere: Propunerea de modificare se aprobă conform modificării propuse de MT.

g) să acţioneze pentru preîntâmpinarea şi înlăturarea oricăror fapte ce ar pune în pericol siguranţa circulaţiei;

h) să aplice normele privitoare la exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi a mijloacelor de transport pe calea ferată;

i) să respecte dispoziţiile şi reglementările cu privire la folosirea uniformei de serviciu, a mijloacelor şi echipamentelor de protectie a muncii care le sunt încredinţate;

j) să respecte obligaţiile prevăzute de lege, reglementările specifice activităţii feroviare, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă şi regulamentul intern inclusiv să respecte programul de lucru corespunzător locului de muncă sau de desfăşurare a activităţii;

Punct de vedere sindicate: completarea face parte din regulamentul intern și nu mai este necesară să fie menționată distinct. MT este de acord.

k) în situaţii de calamităţi, catastrofe ori alte asemenea evenimente să se prezinte necondiţionat la locul de muncă la solicitarea şefului ierarhic;

l) să apere autoritatea, interesele şi patrimoniul unităţilor cu specific feroviar;

m) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate potrivit prevederilor Codului Muncii legale în vigoare;

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă modificată față de variant propusă de MT.

n) să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

o) să înştiinţeze de îndată şeful ierarhic superior despre existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în activitatea la locul de muncă, de natură să aducă prejudicii materiale sau să afecteze siguranţa circulaţiei feroviare şi să propună măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii.

Art. 19. - Personalul feroviar trebuie să cunoască şi să aplice legile, regulamentele, instrucţiunile şi ordinele referitoare la serviciul pe care îl îndeplineşte, conformându-se acestora. Reglementările menţionate vor fi puse la dispoziţia salariaţilor prin grija angajatorului, iar invocarea necunoaşterii lor nu constituie cauză de exonerare de răspundere.

Art. 20. - În raporturile de serviciu cu publicul/clienţii, personalul feroviar va avea o conduită civilizată, o atitudine demnă şi va satisface cererile respective în conformitate cu legile, regulamentele şi instrucţiunile de serviciu, fără părtinire şi fără a pretinde sau a primi foloase sau alte avantaje.

CAPITOLUL V

SALARIZAREA PERSONALULUI FEROVIAR

Art. 21. Personalul feroviar are dreptul ca, pentru munca prestată, să primească un salariu corespunzător funcţiei, meseriei şi clasei în care este încadrat, stabilit pe bază de negociere sau lege, după caz, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă, şi care constituie un element esenţial al contractului individual de muncă. Salariul este confidenţial şi se compune din: salariul de bază şi o parte variabilă constând din sporuri, adaosuri şi alte drepturi salariale suplimentare.

Art. 22. Salariul de bază în unităţile feroviare se calculează pornind de la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pe economie majorat cu un coeficient de ierarhizare stabilit pentru fiecare clasă de salarizare prin contractele colective de muncă.

Art. 23. Drepturile băneşti cuvenite personalului feroviar se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii financiare ale angajatorului. Salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi în cazul lichdării unităţii.

Art. 24. (1) În următoarele situaţii, salariaţii, deşi nu desfăşoară activitate şi stau totuşi la dispoziţia angajatorului sunt salarizaţi cu 75% din salariul de bază:

a)       pe timpul cât personalul de locomotivă şi tren, precum şi personalul care efectuează în program ordonat însoţiri de tren, staţionează la cap de secţie, de la predarea şi până la luarea în primire a servicului;

b)       pe timpul cât personalul din activitatea de întreţinere şi reparaţii a liniilor şi instalaţiilor de cale ferată precum şi personalul de deservire a mijloacelor de intervenţie este obligat, prin dispoziţie scrisă să stea încazarmat în vederea unor eventuale intervenţii pentru menţinerea circulaţiei feroviare;

c)       pe secţiile de circulaţie secundare cu activitate suspendată, personalul rămas în post peste norma lunară va fi plătit cu 75 la sută din salariul de bază, cu sporurile aferente (spor pentru condiţii grele de muncă feroviară, spor de noapte, spor de 100 la sută pentru zile festive).

(2) Orele corespunzătoare timpilor prevăzuţi la alineatul (1) nu intră în calculul programului normal de lucru lunar şi nu sunt considerate ore suplimentare.

CAPITOLUL VI

RECOMPENSE SI DISTINCTII

Art. 25. Pentru munca desfăşurată în cursul unui an calendaristic, după expirarea acestuia, personalul feroviar va primi un salariu suplimentar echivalent cu salariul de bază de încadrare din luna decembrie a anului respeciv dacă legea nu prevede altfel.

Art. 26. Angajaţii feroviari chemaţi în afara orelor de program vor fi recompensaţi cu o sumă care să reprezinte dublul tarifului orar pentru fiecare oră lucrată pentru:

a)       preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor calamităţilor naturale sau a altor cazuri de forţă majoră, precum şi în situaţii care periclitează sănătatea sau viaţa altor persoane;

b)       înlăturarea efectelor unor situaţii neprevăzute care ar dăuna continuării sau bunei funcţionări a transporturilor feroviare;

c)       efectuarea reperaţiilor la linii, lucrări de artă, instalaţii şi dispositive din dotare, dacă defecţiunea provoacă întreruperea sau împiedică desfăşurarea normal a activităţii feroviare.

(2) Timpul de lucru va fi considerat de la momentul convocării sau plecării de la domiciliu, până la întoarcerea la domiciliu.

Art. 27. (1) Personalul feroviar cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate fi recompensat de către angajator prin ordine, medalii şi recompense băneşti în limitele existenţei surselor de finanţare.

Punct de vedere: Propunerea de completare a MT a fost respunsă de sindicate. Unele tipuri de recompense sunt déjà cuprinse in contractile collective de muncă. MT este de accord.

(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului feroviar sunt:

a)       Ordinul Anghel Saligny;

b)       Medalia de onoare Meritul feroviar.

(3) Rezultatele excepţionale constituie:

a)       iniţiativa pentru preîntâmpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situaţii care ar putea produce perturbaţii, pagube sau întreruperea transporturilor;

b)       participarea la înlăturarea efectelor unor avarii, dezastre sau calamităţi şi restabilirea activităţii de transport;

c)       realizările în domeniul tehnico-ştiinţific: invenţii, inovaţii, manuale şi cărţi de specialitate care să conducă la îmbunătăţiri ale nivelului tehnic şi de întreţinere a infrastructurii feroviare, a vehiculelor feroviare, a utilajelor şi instalaţiilor, a nivelului de exploatare a infrastructurii feroviare precum şi a nivelului de pregătire a personalului feroviar;

d)       realizări importante pentru activitatea de transport.

(4) Modelul pentru ordin şi medalie, precum şi condiţiile de acordare vor fi aprobate prin ordin al ministrului de resort.

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă conform modificării propuse de MT.

CAPITOLUL VII

ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 28. (1) Se consideră abateri disciplinare ale personalului din unităţile feroviare următoarele fapte:

a) organizarea sau executarea unei operaţii ori lucrări, darea unei dispoziţii pentru executarea acesteia, care au condus sau puteau conduce la întreruperea transporturilor, avarierea mijloacelor de transport, pagube materiale, accidente de muncă;

b) încălcarea regulilor şi disciplinei în exploatare şi în conducerea prin dispecer a transporturilor feroviare, exploatarea, întreţinerea, administrarea şi repararea mijloacelor de transport;

c) sustragerea sau înstrăinarea sub orice formă de bunuri şi valori aparţinând unităţii;

d) încălcarea regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi regulile privind accesul în unităţi;

e) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice şi a substanţelor halucinogene psihoactive în incinta unităţii sau la locurile de muncă, prezentarea la serviciu în condiţiile necorespunzătoare efectuării serviciului, precum şi efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului, introducerea sau consumul neautorizat de băuturi alcoolice pe mijloacele de transport;

Punct de vedere: Propunerea de modificare se aprobă conform modificării propuse de MT.

f) neprezentarea, fără motiv întemeiat, la solicitarea conducerii pentru înlăturarea urmărilor accidentelor, avariilor, incendiilor, în scopul restabilirii grabnice a transporturilor;

g) nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevazută pentru intrarea în schimb sau părăsirea serviciului înainte de sosirea persoanei din schimbul următor, neprezentarea la data şi ora stabilite de unitate pentru constituirea sau completarea echipajelor de schimb la nave;

h) nerespectarea în timpul serviciului a regimului de lucru stabilit, încalcarea disciplinei tehnologice;

i) efectuarea în timpul programului a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu;

j) nerespectarea ordinii, curaţeniei şi neluarea măsurilor necesare pentru folosirea corespunzătoare şi întreţinerea bunurilor unităţii;

k) folosirea abuzivă a mijloacelor de transport, precum şi a bunurilor aparţinând unităţii;

l) necompletarea sau completarea necorespunzătoare a evidenţelor, precum şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau necomplete;

m) neparticiparea la instructaje, cursuri de pregătire profesională, analiza activităţii periodice sau alte activităţi destinate ridicării nivelului professional, stabilite în cadrul unităţilor feroviare în conformitate cu prevederile legale legii;

Punct de vedere: Propunerea de completare se aprobă.

n) neprezentarea la controalele şi verificările periodice privind starea sănătaţii sau a aptitudinilor şi la examenele psihologice ale personalului din siguranţa circulaţiei transporturilor;

o) neaducerea la cunoştinţa şefilor ierarhici asupra deficienţelor de natură a împiedica desfăşurarea activităţii normale;

p) încălcarea regulilor de comportare în relaţiile de serviciu, neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în regulamentele de organizare şi regulamentele de ordine interioară ale unităţilor.

Art. 29. Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:

a)       mustrare;

b)       avertisment;

c)       retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

d)       reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

e)       reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;

f)       desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 30. (1) Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare prealabilă a faptei de către angajator sau de către persoane împuternicite de acesta potrivit Codului Muncii. Pe timpul cercetării, salariatul poate beneficia de asistenţă la cererea acestuia.

(2) Pe navele care aparţin unităţilor cu specific feroviar, cercetarea poate fi dispusă sau efectuată şi de către comandanţii acestora.

(3) În cursul cercetărilor se vor analiza toate dovezile necesare pentru stabilirea completă şi exactă a faptelor care constituie abateri disciplinare şi a împrejurărilor în care au fost săvârşite.

(4) Persoana încadrată în muncă supusă cercetarii va fi audiată în toate cazurile, iar apărarea şi susţinerile sale vor fi verificate cu toată exigenţa. Pentru aflarea adevarului şi stabilirea exactă a situaţiei de fapt, pot fi audiate orice persoane care au cunostinţă sau pot da lămuriri asupra faptelor şi împrejurărilor. Declaraţiile celor audiaţi se consemnează în scris şi se semnează de aceştia după ce, în prealabil, s-a stabilit identitatea lor.

(5) În cazul în care cercetările s-au efectuat de organul competent a aplica sancţiunea, constatările şi concluziile acestuia vor fi consemnate într-un raport de cercetare, pe baza căruia se va aplica sancţiunea.

(6) Atunci când competenţa de aplicare a sancţiunii aparţine altei personae decât cea care a făcut cercetarea, dosarul de cercetare se va înainta acelei persoane în vederea aplicării sancţiunii.

Art. 31. La stabilirea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de:

a)       cauzele, gravitatea faptei, efectele şi împrejurările în care a fost săvârşită;

b)       gradul de vinovăţie a celui care a comis fapta;

c)       urmările abaterii săvârşite, iar în cazul în care sunt mai mulţi vinovaţi, măsura în care fiecare din ei a contribuit la producerea acestor urmări;

d)       dacă cel în cauză a mai avut şi alte abateri, timpul de când se află în funcţia pe care o îndeplineşte şi modul de comportare în serviciu.

În cazul repetării unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se aplică, de regulă în mod progresiv.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA CONTESTĂRII SANCŢIUNILOR DISCIPLIUNARE

Art. 32. – Pentru toate categoriile profesionale, în centralul unităţii cu specific feroviar se organizaeză şi funcţionează un Consiliu central de disciplină, în vederea stabilirii cu justeţe şi tratării în mod transparent a abaterilor disciplinare care comportă aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Codul Muncii.

Art. 33. – Consiliile de disciplină sunt formate din 6 persoane, astfel: conducătorul structurii juridice centrale sau regionale în calitate de preşedinte, conducătorul structurii centrale sau regionale care a efectuat cercetarea faptei, conducătorul structurii central sau regionale de specialitate (MC, TV, LI etc.) 2 reprezentanţi sindicali propuşi de organizaţiile sindicale reprezentative, sau 2 reprezentanţi ai salariaţilor acolo unde nu sunt consituite sindicate în calitate de membrii, un secretar al consiliului, asigurat de către compartimentul resurse umane al structurii central sau regionale.

Art. 34. – În cazul în care salariatul supus cercetării disciplinare prealabile, consideră că i-au fost încălcate drepturile cu privire la formularea şi susţinerea apărătorilor, probelor şi motivaţiilor pe care le consideră necesare în favoarea sa, acesta se poate adresa Consiliului de Disciplină, contestând modul în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă.

Art.35. – (1) În cazul prevăzut la art.34, contestaţia se depune la Consiliul de Disciplină regional sau central după caz, în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la finalizarea cercetării disciplinare prealabile.

(2) În unităţile cu specific feroviar Consiliile de Disciplină regionale soluţionează toate contestaţiile depuse pentru faptele pentru care sunt susceptibile sancţiuni disciplinare, exclusiv desfacerea contractului individual de muncă.

(3) Pentru faptele pentru care este susceptibilă aplicarea sancţiunii disciplinare de desfacere a contractului individual de muncă, contestaţia se adresează Consiliului de Disciplină central.

Sancţiunile disciplinare aplicate personalului unităţii feroviare, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, pot fi contestate la Consiliul de Disciplină în termen de 7 zile calendaristice de la data comunicării.

În unităţile cu specific feroviar la care există consilii regionale de disciplină, acestea soluţionează toate contestaţiile cu excepţia desfacerilor disciplinare ale contractului individual de muncă, acestea fiind de competenţa Consiliului central de disciplină.

Art. 36. – Consilul de Disciplină sesizat este obligat să se întâlnească în maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei la sediul acestuia.

Art. 37. – Contestatarul are dreptul să cunoască în întregime actele aflate la dosarul cauzei şi să solicite admiterea de probe suplimentare în apărarea sa.

Art.38. – În faţa consilului de disciplină, contestatarul are dreptul să fie asistat de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau un apărător ales.

Art.39. – Audierea celui în cauză şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii.

Art.40. – (1) Consiliul de disciplină al unităţii cu specific feroviar soluţionează contestaţia formulată împotriva deciziei de sancţionare, cu citarea părţilor şi poate hotărî menţinerea, înlocuirea sancţiunii cu una mai uşoară sau anularea sancţiunii aplicate.

(2) Hotărârea consiliului de disciplină se pronunţă prin decizie motivată cu majoritate de voturi şi se comunică părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare.

Art.41. – În termen de 30 de zile de la întrarea în vigoare a prezentei legi, angajatorii şi reprezentanţii sindicatelor reprezentative sau ai salariaţilor, după caz, vor elabora regulamentul de funcţionare a consiliilor de disciplină.

CAPITOLUL IX

ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ DINTRE UNITĂŢILE CU SPECIFIC FEROVIAR ŞI PERSONALUL FEROVIAR

Art. 42. - Încetarea raporturilor de muncă dintre unităţile cu specific feroviar şi personalul feroviar, se face:

a) de drept;

b) ca urmare a acordului părţilor la data convenită de acestea;

c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 43. (1) Personalul feroviar poate fi pensionat în următoarele situaţii:

a) la cerere

b) de drept

(2) la cerere, personalul feroviar se poate pensiona în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare la data solicitării. Personalul feroviar care a realizat un stagiu de cotizare de 35 de ani, are dreptul la reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, fără ca acest lucru să-i afecteze drepturile;

(3) de drept, pensionarea survine la împlinirea vârstei de pensionare, conform legislaţiei muncii în vigoare la atingerea acestei vârste;

(4) membrii de familie ai personalului feroviar beneficiază de cuantumul pensiei de urmaş pentru personalul din unităţile cu specific feroviar care se stabileşte în procent de 100% din pensia titularului, indiferent de numărul urmaşilor.

Art. 44. (1) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii de pensionare:

a) mecanicii de locomotivă, mecanicii de locomotivă ajutori, mecanicii instructori, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca mecanic de locomotivă, mecanic de locomotivă ajutor sau mecanic instructor;

b) celelalte categorii de salariaţi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare;

c) personalul din cadrul unităţilor de transport de călători cu metroul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare şi/sau cu responsabilităţi în activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţii la metrou, care îşi desfăşoară activităţi în subteran, personal care are vârsta minimă de 50 de ani şi a realizat o vechime de cel puţin 20 de ani în aceste activităţi.

(2) Vechimea în activitate ca personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare prevăzută la alin. (1) nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă.

(3) Pensia se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

Art. 45. (1) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.44 alin.(1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.

(2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă suma veniturilor brute realizare de salariat conform prevederilor contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă şi va fi menţionat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia.

(3) Pentru fiecare an complet care depăşeşte vechimea minimă în activitate prevăzută la art.44 alin.(1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzute la alin.(1), fără a depăşi 100% din baza de calcul prevăzută la alin.(1).

Art. 46. Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.44 şi care la data cererii de pensionare nu mai deţin calitatea de personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, procentul prevăzut la art.45 alin.(1) se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, în baza prezentei legi, de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii deţinute de persoana în cauză. Această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art.45 alin.(2).

Art. 47. (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de pensii publice, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislaţia în vigoare privind sistemul de pensii publice.

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul de pensii publice, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul de pensii publice se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 48. Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform prevederilor legale privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. La decesul titularului pensiei de serviciu, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, conform art.43 alin.(4).

Art. 50. De prevederile art.44-48 beneficiază, după caz, şi următoarele categorii de persoane:

a) Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, care îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident feroviar, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

b) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare şi care, la data pensionării, deţin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art.45 alin.(1) şi (2) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art.44 alin.(1) şi va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare;

c) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare şi care, la data pensionării, nu mai deţin această calitate; cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art.45 alin.(1) se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art.44 alin.(1) şi va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii deţinute de persoana în cauză; această medie va fi menţionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art.45 alin.(2).

Art. 51. În cazul decesului unei persoane din categoria personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare înainte de vârsta prevăzută la art.44 alin.(1), aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident feroviar, soţul/soţia şi copiii acestuia beneficiază de pensie de urmaş, conform art.43 alin.(4).

Art. 52. Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizaţie de însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul de pensii publice.

Art. 53. Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalităţile de stabilire şi plată, precum şi cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, încetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor încasate necuvenit şi jurisdicţia, se aplică şi pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege.

Art. 54. (1) De prevederile prezentei legi beneficiază şi personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare care, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident feroviar, unei boli profesionale sau unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii, fără a se ţine cont de vârsta şi vechimea în muncă ale acestuia.

(2) Pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

Art. 55. (1) De prevederile prezentei legi beneficiază şi personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limită de vârstă sau pentru pierderea totală a capacităţii de muncă.

(2) Pensia de serviciu stabilită potrivit alin. (1) se acordă la cerere, începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

(3) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor care beneficiază de pensie de serviciu în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau, după caz, hotărârilor judecătoreşti definitive.

Art. 56. (1) În cazul în care angajatorul stabileşte, ca măsură organizatorică, concedieri colective cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data producerii lor, personalul feroviar beneficiază şi de măsuri sociale de protecţie stabilite prin prezentul statut.

(2) În cazul în care au loc concedieri colective salariaţii vor beneficia, ca măsuri de protecţie socială de salarii compensatorii în cuantum de minimum 6 salarii medii pe economie la data concedierii.

(3) În situaţia în care necesităţile de exploatare impun reînfiinţarea unor posturi sau reluarea unor activităţi desfiinţate sau întrerupte prin efectul concedierilor colective, personalul feroviar aflat în situaţia încetării raporturilor de muncă ca urmare a concedierilor colective produse, are prioritate la ocuparea acestor posturi.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art. 57. Unităţile cu specific feroviar în care se aplică prezentul statut sunt obligate sa-l aducă la cunostinţă întregului personal. În contractele de muncă ale persoanelor nou-încadrate se va menţiona că acestea au luat cunostinţă de prevederile prezentului statut.

Art. 58. Lista funcţiilor şi meseriilor cu atribuţii şi responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare va fi stabilită prin Ordin al ministrului transporturilor, după adoptarea prezentei legi până la intrarea în vigoare.

Punct de vedere: Propunerea de adăugare a art. 58 se aprobă.

Art. 59. La data intrării în vigoare a prezentei legi prevederile referitoare la personalul feroviar din Decretul nr.360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 60. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare se vor pune de acord prevederile din CCM cu prevederile prezentului statut.

Art. 61. Prezenta lege intră în vigoare în termen de nouă luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Punct de vedere: Propunerea de adăugare a art. 61 se aprobă.

          Acest proiect de lege se consideră adoptat în forma iniţială, în codiţiile articolului 75 alin (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.