Site Redactor

 

Catre,

 

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR

“CFR MARFA” SA

 

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL Dan-Valentin Belcea

         Având în vedere intenția de a iniția concedieri colective de personal, pe care ne-ați pus-o la dispozitie și în conformitate cu prevederile art.69, alin.1 din Legea 53/2003 – Codul Muncii prin actul nr. 72/10.04.2014, vă transmitem alăturat punctul nostru de vedere:  nu suntem de acord cu inițierea de concedieri colective din rândurile salariaților pe care îi reprezintă și vă solicită să anulați atât notificarea nr. 72/10.04.2014, cât și adresele legate de intenția de a face concedieri colective înaintate către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti  și Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din urmatoarele considerente:

            Nu au fost organizate cu sindicatele consultări cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați și cu privire la măsurile propuse în vederea atenuării consecințelor concedierii, așa cum prevede art. 69 din Legea 53/2002 Codul Muncii. Notificarea privind intenția de concedieri colective trebuie făcută în perioada în care au loc consultări și nu înaintea acestora. Vă atragem atenția că, printre altele, realizarea unor înțelegeri constituie o obligație a angajatorului care intenționează să recurgă la concedieri colective.

            Nu am fost consultați, așa cum prevede art. 58 (2) din Contractul colectiv de muncă la SNTFM CFR Marfă SA, cu privire la elaborarea programului de restructurare pe baza căruia au fost stabilite numărul și categoriile de salariați care urmează a fi disponibilizați. De altfel, cifrele de personal care urmează a fi disponibilizat nu au rezultat dintr-o analiză detaliată a locurilor de muncă ci mai degrabă dintr-o constrângere dictată de angajamentele asumate de guvern cu FMI, angajamente care nu ne sunt opozabile, și din dorința de a atinge un număr de salariați concediați colectiv prestabilit.

            Situația societății, față de anul trecut când au fost luate aceste angajamente este mult îmbunătățită, au fost câștigate între timp contracte importante de transport, lucru care trebuie să fie reflectat în discuțiile următoare cu FMI, referitor la CFR Marfă. Insistența de a diminua personalul chiar dacă societatea se află pe un trend ascendent ne face să tragem concluzia că reducerea personalului a fost stabilită fără a fi respectată normarea muncii existentă la CFR Marfă, cifrele de personal de disponibilizat fiind umflate artificial la anumite funcții. Se desființează subunități fără a se face calcule economice și fără a se ține cont de prestațiile asigurate de acestea, desființarea ducând ulterior la cheltuieli suplimentare pentru efectuarea prestației.

            Din programul de concediere colectiva si din lecturarea lui, nu a reiesit, cu date concrete, ca societatea pe care o conduceti are motive reale și serioase pentru a proceda in acest fel. Astfel nu a fost prezentată nici o analiză a efectelor pe care le-au avut concedierile colective efectuate în 2010, 2011 și suspendarea unor drepturi salariale asupra evolutiei economice a societății. În contextul în care se face o analiză comparativă a veniturilor CFR Marfă, începând cu anul 2007, este incorect să nu se ia în calcul economiile pe care societatea le-a făcut pe seama concedierilor colective din anii trecuți și a reducerilor de drepturi salariale.

           Concedierea de personal direct productiv va crea un deficit de forță de muncă de natură a obliga societatea la cheltuieli suplimentare de personal sau să renunțe la prestația angajată prin contracte comerciale. Faptul că nu ne ați răspuns la solicitarea formulată prin actele noastre nr. 5178/28.03.2014 și 5188/11.04.2014, de a ne pune la dispoziție “situația contractelor comerciale care nu vor mai putea fi onorate din cauza imposibilității asigurării prestațiilor ca urmare a disponibilizării a 2500 de salariați, precum și valoarea acestora”, ne îndreprățește să tragem concluzia că în mod sigur vor exista contracte care nu vor putea fi onorate din lipsă de personal.

           Considerăm că înainte de a demara discuții pe subiecte de reorganizare, este necesară rezolvarea urgentă, și cu sprijinul Ministerului Transporturilor, cel puțin a următorelor probleme:

 • Găsirea de soluții pentru încasarea la timp a contravalorii prestațiilor efectuate pentru unele firme cu capital de stat aflate in dificultate financiară.
 • Regândirea taxei de utilizare a infrastructurii care nu ar trebui sa depășească valoarea de 6 - 8 lei/tren km, pentru a deveni competitivi cu transportatorii concurenți din domeniul auto.
 • Prevederea în contractul cadru de acces pe infrastructura feroviară a unor despăgubiri și penalități pe care CNCFR SA să le plătească în cazul nerespectării condițiilor de circulație prevăzute în livretul de mers al trenurilor de marfă.
 • Achiziționarea energiei electrice de pe piața liberă în calitate de consumator eligibil prin efectuarea în regim de urgență de către CNCFR SA a demersurilor necesare în vederea modificării avizelor de racordare, pentru toate substațiile de tracțiune, concomitent cu lichidarea datoriei pe care o înregistrează CNCFR SA la furnizorii de energie electrică.
 • Scutirea de la plata accizelor pentru motorina utilizată pentru transporturile feroviare de marfă, pentru a elimina discriminarea creată prin restituirea unei părți din această acciză cătrele firmele de transport auto. O altă parte din acciză alimentează întreținerea infrastructurii rutiere, lucru care iarăși constituie o discriminare.
 • Promovarea unei legi cu privire la derularea transporturilor intermodale. Considerăm necesar sistemul de ajutoare de stat pentru dezvoltarea transporturilor intermodale (subvenții pentru transporturi intermodale, inclusiv pentru transportul RO-LA si Ferry-Boat, ajutoare pentru dezvoltarea de elemente de infrastructură, scutiri de taxe și impozite pentru achiziții de echipamente, mijloace de transport, etc.)
 • Elaborarea și promovarea în regim de urgență a unui pachet legislativ care să reglementeze o tarifare echitabilă a utilizării infrastructurilor de transport terestru, care să ducă la diminuarea concurenței neloiale existente în prezent, prin aplicarea unui tarif de utilizare a infrastructurii pentru transportul rutier similar și comparabil cu cel aplicat pentru transportul pe calea ferată, fapt ce va asigura și va stimula transferul de pe șosea pe calea ferată a mărfurilor care, în mod rațional, economic și ecologic, trebuie transportate pe calea ferata cum ar fi: produsele de balastieră, mărfurile periculoase, etc.
  • Modificarea programului de lucru în subunități cu consecințe în nerealizarea contractelor comerciale aflate în derulare prin depășirea termenelor la transport, deservirea defectuoasă a clienților și în final pierderea acestora;
  • Reducerea capacității de prelucrare și neefectuarea proceselor tehnologice specifice;
  • Riscul încălcării unor prevederi din regulamente, instrucțiuni, dispoziții și proceduri, ducând la creșterea numărului de abateri disciplinare și chiar la apariția unor accidente și incidente feroviare;
  • Crearea premiselor de nemulțumire a unor clienți cu care societatea a încheiat contracte;
  • Creșterea infracționalității (sustrageri de mărfuri încredințate la transport, de piese de la materialul rulant și de bunuri materiale din patrimoniu);
  • Neasigurarea la timp a comenzilor de vagoane pentru transport, existând riscul neîndeplinirii obiectivului “tone încărcate”;
  • Imposibilitatea înlocuirii personalului încadrat pe posturi ce nu pot fi reduse, cu personal care să îndeplinească condițiile minime de pregătire și vechime;
  • Nerespectarea regimului de muncă, nu se vor putea respecta prevederile Codului Muncii de 48 de ore lucrate pe săptămână, de 2 zile de repaus pe săptămână, nu se vor mai putea compensa orele suplimentare în termen de 60 de zile, nu se va mai putea asigura odihna minimă la domiciliu;
  • Se va asigura cu dificultate remorcarea unui număr foarte mare de trenuri din programul de circulație cu staționări mari ale trenurilor în stații (pentru așteptarea schimbului T);
  • Cu privire la activitățile specifice funcțiilor șef tură și revizor locomotive, chiar dacă acestea se suprapun prin comasare și se execută de către un singur om pe tură, acest lucru va conduce la imposibilitatea de a mai asigura supravegherea petrimoniului;
  • Nu se va mai putea asigura programul la gestiunile de combustibili-lubrifianți, la magaziile de materiale și echipament;
  • În activitatea de instruire vor exista grupe de instruire de 50-60 de salariați din subunități de tracțiune diferite care nu vor putea fi însoțiți la termenele prevăzute, dată fiind poziționarea geografică diferităa subunităților de tracțiune;
  • Nu se va putea asigura efectuarea concediilor de odihnă, rezultatul fiind accentuarea stării de oboseală și uzură a personalului și, în consecință, creșterea numărului de zile de concediu medical;
  • Pe partea personalului de specialitate și administrativ:

 

            Rezolvarea în regim de urgență a acestor probleme va duce la consolidarea relansării economice a societății și implicit la diminuarea numărului de salariați pe care doriți să îi disponibilizați.

            Disponibilizarea celor 2299 de salariați va genera efecte nedorite ce vor implica:

               -  Nu se va mai putea asigura activitatea de citire-interpretare a înregistrărilor IVMS, ICL, CEL;

               -  Se vor desființa compartimentele cu atribuții de mecanic șef, calitate, mediu;

               -  Va fi afectată activitatea de prelucrare a foilor de parcurs și reparații locomotive;

               -  Va fi afectată activitatea de la compartimentele de resurse umane și compartimantele financiare.

           Reiterăm faptul că toate cele prezentate vor conduce la pierderea unor contracte de transport existente și la eventuale costuri suplimentare.

           Afirmația „nu există premise, în perioada următoare pentru creșterea veniturilor la un nivel care să poată susține actuala structură a SNTFM CFR Marfă. Fără luarea unor măsuri urgente, societatea va continua să lucreze în pierdere, va acumula din nou datorii, anulând efectele pozitive ale măsurilor luate de acționarul unic, de stingere prin conversie în acțiuni a obligațiilor la bugetul consolidat al statului” este falsă întrucât CFR Marfă a câștigat în ultima perioadă contracte importante cum ar fi cele cu CONPET, Combinatul Chimic Govora, Combinatul Siderurgic Galați, fapt care a dus la creșterea volumului de mărfuri transportate, crescând corespunzător și productivitatea muncii precum și veniturile societății.

           Având în vedere aceste lucruri, precum și necesitatea de a asigura integral și la timp efectuarea prestațiilor crescute de transport, este absolut necesar să se diminueze drastic cifra de reducere de personal, și chiar să se ia serios în analiză renunțarea la măsurile de concediere colectivă. Acest lucru este susținut și de faptul că dificultățile în exploatarea feroviară generate de starea infrastructurii și a materialului rulant, la care faceți referire la pagina 3 a actului nr. 72/10.04.2014, implică sporirea numărului personalului de exploatare și nu diminuarea acestuia.

           Constatăm că SNTFM CFR Marfă nu are în prezent nici o soluție privind reconversia profesională și reintegrarea pe piața muncii a personalului concediat. Măsurile propuse în notificarea 72/10.04.2014și anume: „înștiințarea agențiilor de ocupare a forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri de combatere a șomajului” sau „informarea personalului disponibilizat referitor la cursurile care ar putea fi organizate în viitor de către societate”, sunt doar niște demersuri declarative fără o finalizare palpabilă.

           Este necesară elaborarea unui program concret și coerent de reconversie profesională a personalului ce va fi disponibilizat de la CFR Marfă, program care să aibă ca rezultat reintegrarea acestui personal pe piața muncii din România.

           Pe de altă parte, politica de reconversie a personalului în interiorul societății este defectuoasă. În primele trei luni ale anului curent au părăsit societatea prin pensionare 65 de mecanici de locomotivă și mecanici ajutori, urmând ca până la sfârșitul anului 2015 să se pensioneze încă circa 410 salariați din aceleași funcții. Acești salariați nu vor putea fi înlocuiți operativ având în vedere faptul că pentru formarea unui mecanic de locomotivă este necesară o perioadă minimă de 2 ani, societatea urmând să fie pusă în imposibilitatea de a asigura circulația numărului necesar de trenuri.

           De asemenea, SNTFM CFR Marfă nu a luat măsuri concrete in vederea   respectării dispozițiilor art.39 aliniat (1) litera d și j din Legea 53/2003 - Codul muncii și ale ordonanței 36/2013, în sensul de a acorda, de la bugetul de stat, venituri de completare pentru salariații disponibilizați. Solicităm promovarea în regim de urgență a unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze acordarea veniturilor de completare ale salariaților ce vor fi disponibilizați de la SNTFM CFR Marfă.

           Considerăm că doar concedierile de personal făcute fără a rezolva problemele majore expuse nu constituie soluția ieșirii SNTFM CFR Marfă din dificultate, dacă societatea se află într-adevăr în dificultate, din contră, problemele societății se vor agrava, existând pericolul pierderii unui număr important de contracte comerciale, situație în care veți purta întreaga responsabilitate.

           Paradoxal, numeroși salariați propuși să fie disponibilizați ocupă funcții la care se înregistrează un număr mare de ore suplimentare (mecanic de locomotivă-47141 ore, mecanic ajutor-18095 ore) lucru care indică faptul că nu s-a făcut o analiză corectă a activității salariaților societății.

           În listă regăsim și funcții ocupate de salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare în anii 2014 și 2015 ca beneficiari ai grupei speciale, conform legii. Posturile acestora (mecanici, mecanici ajutori) nu ar trebui să se afle printre cele care urmează a fi desființate ci trebuie lăsați să iasă la pensie la termen, având în vedere prevederile Legii 226/2006.

           Atragem atenția asupra faptului că bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost adoptat fără respectarea prevederilor legale, respectiv fără consultarea organizațiilor sindicale la întocmirea proiectului de buget și fără discutarea acestuia în comisia de dialog social din cadrul Ministerului Transporturilor, fapt pentru care acesta este contestat în instanță pe procedură de contencios administrativ. Considerăm ca trebuie elaborat un nou buget de venituri și cheltuieli, cu respectarea legii și fără diminuarea cheltuielilor cu personalul cu 106 milione de lei, doar cu scopul de a justifica reducerea acestuia. Dacă trebuiesc diminuate cheltuielile, trebuie umblat la capitolele cu pondere majoritară din BVC și nu la cele privind personalul. Este inadmisibil ca societății să îi fie impusă realizarea unui profit de 82 de milioane de lei ca rezultat al concedierilor colective. O societate care se dezvoltă, și la CFR Marfă acest proces este evident, nu renunță la forța de muncă pentru un profit iluzoriu.

           Față de cele expuse mai sus, vă solicităm să revocați notificarea 72/10.04.2014 și să treceți de urgență la găsirea celor mai oportune soluții, de natură a conserva forța de muncă a societății.