Site Redactor

Publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor în data de 21 ianuarie 2013

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ORDINUL
nr.............din.....................
pentru aprobarea Normelor privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de
personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) (ii) din anexa nr. 1- „Regulament de organizare şi
funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română – ASFR” la anexa nr. 1- „Regulament de organizare
şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române – AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art. 46 alin.(3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a
ministerelor, cu completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul
ORDIN:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de
personalul care conduce şi/sau deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de transport feroviar şi
administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.
(2) Se exceptează de la aplicarea prezentului ordin operatorii economici care utilizează personal de
locomotivă ce îşi desfaşoară activitatea în exclusivitate pe:
a) reţele care sunt separate funcţional de restul sistemului feroviar şi sunt destinate exclusiv exploatării
serviciilor de transport de persoane şi de marfă locale, urbane sau suburbane;
b) infrastructuri feroviare private utilizate numai de proprietarii acestora pentru operaţiunile proprii de
transport;
c) linii pe care se efectuează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar, conform
prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 490/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind
anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de
interoperabilitate transfontalieră în sectorul feroviar.
(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin.(1) au obligaţia să întocmească proceduri proprii prin care să
asigure aplicarea şi monitorizarea respectării prevederilor prezentului ordin, până la data intrării în vigoare a
prezentului ordin, care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei.
Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în
termen de 60 zile de la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Dispoziţia Preşedintelui Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române nr. 35/1996 privind reglementarea duratei serviciului maxim admis pe locomotivă, efectuat de
personalul ce deserveşte locomotiva îşi încetează aplicabilitatea.
(3) Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii economici prevăzuţi la art.2 alin.(1)
asigură instruirea şi verificarea cunoştinţelor personalului cu atribuţii în aplicarea prezentului ordin.
Art.4.- Operatorii de transport feroviar şi administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU
RELU FENECHIU
SECRETAR DE STAT
SEPTIMIU BUZAŞU
SECRETAR GENERAL
TIBERIU BĂRBULEŢIU
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE
DIRECTOR GENERAL
MIRELA BIANCA CĂTINEAN
DIRECŢIA AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
DIRECTOR
DANA MANUELA CONSTANTINESCU
DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT ŞI INFRASTRUCTURĂ
DIRECTOR GENERAL
LASZLO SAJTOS
DIRECŢIA FEROVIARĂ
DIRECTOR
CLAUDIU DUMITRESCU
AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER
DIRECTOR GENERAL
FLORIN DAN ROPOT
ANEXĂ
La OMT nr. ............/...............
NORME
privind serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, efectuat de personalul care conduce şi/sau
deserveşte locomotive în sistemul feroviar din România
CAPITOLUL I
Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă
Art. 1. – (1) Prin serviciul continuu maxim admis pe locomotivă se înţelege timpul de la ora ieşirii
personalului de locomotivă cu locomotiva la postul de control al unei unităţi de tracţiune/ora luării în primire
a locomotivei în cazul schimbului în staţie, până la ora intrării cu locomotiva la postul de control al unei
unităţi de tracţiune/ora predării locomotivei în cazul schimbului în staţie.
(2) Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă este compus din timpul de conducere efectivă a
locomotivei şi din timpul de muncă inactiv.
(3) În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) timp de muncă - orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului
şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului
colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul
Muncii, republicată;
b) odihna la domiciliu - perioada care nu reprezintă timp de muncă şi este exclusiv la dispoziţia
personalului de locomotivă;
c) odihna în afara domiciliului – perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia
angajatorului şi efectuează odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare;
d) munca de noapte - munca prestată între orele 22:00-6:00;
e) serviciu de noapte - munca de noapte prestată pe o perioadă de minimum 3 ore;
f) timp de conducere efectivă a locomotivei - cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis
pe locomotivă în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau
deservirea acesteia, participă la desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare,
compunere sau descompunere a trenului, efectuarea probelor regulamentare de frâna, conducerea şi/sau
deservirea locomotivelor de mutiplă tracţiune.
g) timp de muncă inactiv – cumul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă, altul
decât timpul de conducere efectivă a locomotivei, în care personalul de locomotivă nu conduce şi/sau
deserveşte locomotiva pe o perioadă continuă de timp, mai mare de 15 minute.
Art. 2. - În cazul conducerii/deservirii locomotivei în echipă completă, serviciul continuu maxim
admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de 12 ore, din care timpul
de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi :
a) 8 ore pentru trenurile de călători şi mixte;
b) 10 ore pentru trenurile de marfă;
c) 12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie – trenurile locale de marfă –
trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple,
intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi
activitatea de manevră;
Art. 3. - În cazul conducerii/deservirii locomotivei în sistem simplificat - fără mecanic ajutor, serviciul
continuu maxim admis pe locomotivă al personalului ce conduce şi/sau deserveşte locomotiva este de 12 ore,
din care timpul de conducere efectivă a locomotivei nu va depăşi :
a) 7 ore pentru trenurile de călători şi mixte;
b) 10 ore pentru trenurile de marfă;
c) 12 ore pentru trenurile de marfă care urmează să manevreze pe secţie – trenurile locale de marfă –
trenurile convoaie de manevră în complexe feroviare, trenurile de serviciu, pentru locomotive multiple,
intercalate, împingătoare de la trenurile remorcate în multiplă tracţiune, locomotive izolate, precum şi
activitatea de manevră.
Art.4. - În cazul utilizării locomotivei la remorcarea trenurilor de călători, mixte, marfă sau activitate
de manevră în cadrul aceluiaşi serviciu comandat al personalului de locomotivă, timpul de conducere efectivă
este cel corespunzător prestaţiei pentru care serviciul executat este mai mult de 50% din acest timp. Această
prevedere se aplică numai în cazul utilizării personalului de la o prestaţie de categorie superioară la o prestaţie
de categorie inferioară.
CAPITOLUL II
Cazuri admise de prelungire a timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în serviciul
continuu maxim admis pe locomotivă
Art. 5. - Pentru cazuri excepţionale - cazuri de forţă majoră, calamităţi naturale, închideri de linie în
cazul producerii unor accidente/incidente feroviare, respectiv pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi
sau accidente/incidente feroviare, conducerea operatorului de transport feroviar poate dispune prelungirea
timpului de conducere efectivă a locomotivei, cu încadrarea în durata serviciului continuu maxim admis pe
locomotivă, numai cu consimţământul mecanicului de locomotivă.
Art. 6. - Timpul necesar personalului de locomotivă pentru deplasarea „regie” şi/sau aşteptarea
efectuării schimbului pentru luarea în primire a locomotivei în vederea remorcarii unui tren/efectuarea
manevrei, nu intră în calculul serviciului continuu maxim admis pe locomotivă.
CAPITOLUL III
Odihna personalului de locomotivă
Art. 7. – (1) Odihna la domiciliu, între două comenzi consecutive, va fi cel puţin egală ca timp cu
dublul timpului de muncă prestat anterior care nu include în calcul perioadele de odihnă în afara domiciliului,
dar nu mai puţin de 12 ore.
(2) În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 6 ore, odihna la domiciliu va fi
de cel puţin 12 ore.
Art. 8. - (1) În situaţia în care se impune efectuarea odihnei în afara domiciliului, aceasta va fi egală ca
timp cu cel puţin jumătate din timpul de muncă prestat anterior, dar nu mai puţin de 2 ore.
(2) În situaţia în care timpul de muncă prestat anterior este mai mic de 4 ore, odihna minimă în afara
domiciliului va fi de cel puţin 2 ore.
(3) Efectuarea odihnei în afara domiciliului în unităţi de cazare, altele decât dormitoarele special
amenajate în acest scop, va fi consemnata de mecanicul de locomotivă în formularul Foaie de parcurs, la
rubrica “Odihna personalului de locomotivă” din cap. I, cu precizarea datelor de identificare a unităţii de
cazare respective.
Art. 9. - Orice perioadă de odihnă la domiciliu poate fi urmată de cel mult două perioade consecutive
de odihnă în afara domiciliului. În vederea asigurării unei recuperări eficiente a personalului, angajatorul este
obligat să asigure un nivel corespunzător de confort în spaţiul de cazare pus la dispoziţia personalului care se
odihneşte în afara domiciliului.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 10. - (1) Anterior expirării timpului de conducere efectivă a locomotivei, atunci când nu poate
asigura personal de schimb în staţie, operatorul de transport feroviar solicită cu cel puţin 60 de minute înainte
de expirarea timpului de conducere efectivă a locomotivei, conducerii operative a administratorului sau
gestionarului de infrastructură feroviară, oprirea trenului în vederea efectuării schimbului de personal.
(2) După oprirea trenului în staţie, personalul de locomotivă/şeful de tren asigură menţinerea trenului
pe loc cu frânele de mână ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de menţinere pe loc a
automotorului/ramei, înscrie în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare modul de asigurare a
trenului şi aşteaptă sosirea personalului de schimb.
(3) În cazul în care se estimează că se depăşesc cele 12 ore corespunzătoare serviciului continuu
maxim admis pe locomotivă, personalul de locomotivă avizează, cu cel puţin 60 de minute înainte de
expirarea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă, IDM din staţia cea mai apropiată în sensul de
mers şi conducerea operativă a operatorului de transport feroviar, asupra necesităţii opririi trenului în staţie în
vederea efectuării schimbului de personal.
(4) După oprirea trenului în staţie, personalul de locomotivă/şeful de tren asigură menţinerea trenului
pe loc cu frânele de mână ale locomotivei/vehiculelor din tren, respectiv cu frâna de menţinere pe loc a
automotorului/ramei, înscrie în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare modul de asigurare a
trenului şi aşteaptă sosirea personalului de schimb.
(5) După asigurarea trenului şi înscrierea în Registrul unificat de căi libere, comenzi şi mişcare a
modului de asigurare a trenului, aşteptarea personalului de schimb nu reprezintă activitate în legătură directă
cu siguranţa circulaţiei trenurilor, pentru personalul de locomotivă.
Art.11. – Celelalte dispoziţii cu privire la timpul de muncă cuprinse în Legea nr. 53/2003 – Codul
Muncii, republicată, care nu contravin prezentei norme, se aplică în mod corespunzător.